RATIONAL - Декларація про гарантію виробника

I. Відношення до договору купівлі-продажу та законодавства країни

1. Ці гарантійні умови компанії RATIONAL AG (RATIONAL) діють, якщо вони не протирічать законодавству відповідної країни стосовно умов гарантійного обслуговування.

2. Ця гарантія виробника від RATIONAL не впливає на права покупця виробу RATIONAL (клієнт) за договором, який укладено між обома сторонами.

II. реєстрація приладів у ConnectedCooking:

RATIONAL рекомендує клієнтам зайти на сайт ConnectedCooking (ConnectedCooking.com) і зареєструвати свої прилади в ConnectedCooking одразу після встановлення. Реєстрація є безкоштовною і забезпечує безперешкодну обробку гарантійних претензій, а також доступ до управління приладами та інших послуг.

III. Попередня умова для гарантії

1. Попередньою умовою для гарантії для клієнта є надання клієнтом компанії RATIONAL доступу до даних апаратів та користування цими даними. Йдеться про наступні дані
a. так звані дані HACCP, протокол безпеки процесу приготування їжі
b. сервісні дані, які містять інформацію про компонент та певні дані щодо користування
c. журнальні дані, які прив'язані до робочого стану, включаючи характеристики керування. Дані апарата не містять жодної персоналізованої інформації про клієнта.

2. Клієнт дозволяє компанії RATIONAL у невідкличному порядку необмежено та безкоштовно користуватися даними апарата, які отримані RATIONAL з апарата клієнта, зокрема, для цілей техобслуговування виробу та вдосконалення виробу.

3. Клієнт має право відкликати подальший доступ RATIONAL до даних апарата. У цьому випадку декларація про гарантію втрачає силу, а претензії клієнта обмежуються такими дефектами апарата, які передбачені положеннями договору або законодавством щодо прав на гарантійне обслуговування а також всі частини корпусу з покриттям. Це відкликання не стосується права компанії RATIONAL користуватися даними, які вже були передані.

IV. Гарантійне обслуговування

1. RATIONAL гарантує клієнтові, який придбав один з продуктів RATIONAL згідно з умовами цієї декларації про гарантію
a. на нові апарати та нові аксесуари - гарантію строком на 2 (два) роки
b. на вживані апарати із запасів демонстративних, учбових та подібних апаратів RATIONAL - гарантію строком на 12 (дванадцять) місяців (за винятком випадків, коли у письмовому вигляді особливо узгоджене інше), рахуючи з моменту встановлення апарата у клієнта. Дату монтажу, а також тип апарата слід засвідчити письмовим підтвердженням або рахунком за виконаний монтаж від дилера або торговельного закладу-партнера клієнта.

2. Якщо протягом періоду чинності цієї гарантії будуть виявлені дефекти, які не виключені зі сфери дії гарантії згідно з п. V., RATIONAL усуне ці дефекти шляхом, за власним вибором, ремонту, заміни дефектних частин або заміни виробу. Замінені частини або вироби переходять у власність RATIONAL.

3. Ця гарантія є чинною в усіх країнах та може бути використана стосовно апаратів, які встановлені в цих країнах, де авторизовані партнери RATIONAL з надання гарантійних послуг нададуть послуги відповідно до цих умов гарантії.

4. Виконання гарантійних послуг не означає подовження або нового відліку періоду дії гарантії.

5. Інші гарантійні послуги, окрім вищезазначених, не надаються.

V. Умови гарантії

1. Про виявлення дефекту слід поставити до відома компанію RATIONAL у письмовій формі протягом 14 днів після того, як про це стало відомо клієнтові або після виявлення дефекту. До уваги приймається дата надходження заяви до сервісного партнера RATIONAL, який обслуговує клієнта.

2. Гарантійні послуги надаються лише у разі, коли разом з апаратом подається копія оригінального рахунку або касового чеку, який виданий торговельним закладом.

3. Гарантія не дає права на безкоштовне проведення інспекції або технічного обслуговування апарата. До предмету гарантії не належить знос апарата внаслідок експлуатації його клієнтом, а також дефекти витратних та швидкозношуваних частин, якщо такі дефекти спричинені нормальною експлуатацією або зносом. До витратних та швидкозношуваних частин належать, зокрема, джерела світла та ущільнення. Не входять до гарантії також випадку пошкодження скла, а також дефекти, які спричинені утворенням накипу у апараті

4. Гарантією не охоплюються також інші види пошкоджень виробу, які спричинені:
a) неналежним або помилковим використанням виробу для мети, яка не є звичайним призначенням виробу, а також у разі недотримання інструкцій з керування та технічного обслуговування від RATIONAL; зокрема у разі неякісного чищення та догляду
b) неналежного монтажу або використання апарата у такий спосіб, який не відповідає чинним технічним вимогам або правилам техніки безпеки у країні, де експлуатується виріб
c) непрофесійних або неналежних спроб ремонту або виконання робіт силами невповноважених третіх осіб
d) втручання сторонніх осіб або обставин непереборної сили (наприклад, пожежа або проникнення води)
e) використання інших засобів чищення та догляду, які не рекомендовані RATIONAL.

5. Право на гарантію втрачається у разі використання запасних або швидкозношуваних частин, які відрізняються від оригінальних частин RATIONAL, а також ремонту чи вскриття апарата не в авторизованій майстерні або власними силами клієнта, незалежно від того, чи ремонт виконано професійно та згідно з правилами, а також незалежно від того, чи можна вважати цей ремонт причиною дефекту.

6. Гарантія анулюється, якщо не дотримані пункти контрольних списків RATIONAL щодо монтажу або посібника з монтажу, а також рекомендовані інтервали технічного обслуговування та інспекцій. Те саме діє щодо дефектів, які спричинені впливом навколишнього середовища у перебігу експлуатації, наприклад, використанням забрудненої, агресивної води, газу недостатньої якості, або струму неналежної сили чи напруги. Гарантією не покриваються жодні збитки, які виникли внаслідок перенапруги.

7. Якщо RATIONAL у перебігу перевірки апарата виявить, що наявний дефект не дає права на використання гарантії, вартість перевірки силами RATIONAL несе клієнт.

8. Транспортні кошти та ризики компанією RATIONAL не приймаються.

VI. Заборона передачі

Гарантія видана виключно первинному клієнтові дилера, тобто клієнта, який придбав вироби RATIONAL, і не підлягає передачі.

VII. Обмеження відповідальності

Компанія RATIONAL зобов'язана згідно з цими умовами виконати лише ремонт або заміну продуктів.

Відповідальність RATIONAL виключена, якщо це питання чітко не відрегульоване у цьому пункті інакше.

RATIONAL несе необмежену відповідальність у випадках грубої халатності або навмисних дій, що спричинили шкоду для життя та здоров'я, а також у разі навмисного замовчування дефекту, у разі прийняття на себе гарантійних зобов'язань за покупні частини, а також згідно з законом про відповідальність за випущену продукцію.

У випадках незначної халатності RATIONAL відповідає лише у разі порушення важливих договірних зобов'язань і лише у межах суми, яку було передбачено під час укладання договору (ціна купівлі відповідного виробу). Важливими договірними зобов'язаннями є так, виконання яких дає змогу досягнути мети, що ставилася під час укладання договору, і на виконання яких клієнт регулярно покладається.

Вищезазначене обмеження відповідальності діє відповідно щодо персональної відповідальності службовців, робітників, співробітників, представників та довірених осіб.

Окрім претензій щодо відшкодування збитків, які спричинені недозволеними діями, право на відшкодування збитків втрачається через один рік, якщо клієнт є підприємцем у значенні § 14 Цивільного кодексу ФРН (BGB).

VIII. Юрисдикція, місце виконання договору
Виключною юрисдикцією з усіх суперечок за цією декларацією про гарантію з клієнтом, який є комерсантом, юридичною особою публічного права або публічно-правовим фондом, а також місцем виконання усіх зобов'язань, що випливають з цих договірних відносин, є місто Ландсберг-на-Лесі. Це положення дія також, якщо клієнт не має загальної юрисдикції у Федеративній Республіці Німеччини.

IX. Прикінцеві положення

1. Для оцінки усіх правовідносин з клієнтом є чинним законодавство Федеративної республіки Німеччини, за винятком норм колізійного права. Використання положень Конвенції ООН про міжнародні продажі товарів (CISG), т. наз. торгового права ООН, виключено.

2. Якщо будь-яке з положень цієї декларації про гарантію втратило чинність або не може бути реалізовано, це не впливатиме на чинність інших положень декларації про гарантію.

Стан: 12