Загальні умови закупівель

1. Загальні положення - сфера дії
1. Ці “Загальні умови закупівель” чинні тільки по відношенню до підприємців у значенні § 13 ЦК ФРН (BGB). Вони діють у відповідній чинній редакції на момент укладання відповідного договору купівлі продажу. Внесення змін до цих Загальних умов закупівель здійснюється за умов прийнятного урахування інтересів продавця та доводиться до його відома у формі текстового повідомлення. Вони вважаються затвердженими, якщо продавець не висловить заперечення протягом шести тижнів у письмовому вигляді або у формі текстового повідомлення. Про це ми сповіщатимемо продавця окремо.
2. Наше замовлення дотримується виключно цих Загальних умов закупівель, які - навіть якщо це не буде чітко узгоджено ще раз - будуть чинні також для усіх майбутніх господарських операцій з продавцем. Умови продавця або третьої особи, які протирічать Загальним умовам закупівель або відрізняються від них, нами не визнаються, навіть якщо у окремих випадках ми особливо не заперечуємо чинності таких положень. Навіть якщо ми посилаємося на лист, який містить комерційні умови продавця або третьої особи, або посилається на такі умови, це не означає нашої згоди на визнання чинності таких комерційних умов. Наші Загальні умови закупівель діють також у випадках, коли с ми взяли до відома комерційні умови продавця, які протирічать цим умовам або відхиляються від них, та отримали від цього продавця постачання або послуги. Якщо ми у своєму замовленні посилаємося на положення INCOTERMS, ці Загальні умови закупівель мають пріоритет перед положенням INCOTERMS, на яке ми наводили посилання.

2. Замовлення - підтвердження договору
1. Наше замовлення є заявкою у значенні § 145 ЦК ФРН (BGB).
2. Кожне замовлення підлягає письмовому підтвердженню негайно після отримання, але не пізніше, ніж за п'ять робочих днів. Підтвердження має силу приймання замовлення. Замовлення, які підтвердженні не в строк, не є обов'язковими для виконання.

3. Строк постачання, часткові постачання, достроковий початок постачання
1. Термін постачання зазначається нами у відповідному замовленні, та є обов'язковим. Важливим критерієм дотримання терміну постачання є надходження товару на визначену нами адресу для приймання або використання товару (місце призначення).
2. Часткові постачання виключені, і до завершення постачання вважаються невиконаними зобов'язаннями. Навіть у разі приймання нами часткових постачань продавець відшкодовує понесені нами додаткові витрати.
3. Передчасне постачання (постачання раніше узгодженої дати постачання) виключено. Ми маємо право відмовитись від приймання передчасних постачань. У разі приймання дострокового постачання ми залишаємо за собою право вислати об'єкт постачання продавцеві за його кошти. Якщо у випадку приймання дострокового початку постачання товар не був повернений, складування товару до терміну постачання має місце на нашому підприємстві за рахунок та на ризик продавця. На випадок дострокового початку постачання ми залишаємо за собою право здійснити сплату лише в узгоджений згідно з п. 9 абз. 1 день сплати.
4. Продавець зобов'язаний негайно повідомити нам у письмовій формі, якщо виникли або розпізнані обставити, які заважають дотримати строк постачання.
5. Ми маємо право, у разі затримання постачання, застосувати за кожен тиждень, який розпочався, відповідні договірні санкції на справедливий розсуд, які підлягають перевірці відповідним судом. Договірні санкції нараховуються на суму збитків, які спричинені затримкою та підлягають відшкодуванню продавцем. Якщо ми прийняли послуги, надані із запізненням, ми залишаємо за собою право стягнення договірних санкцій до моменту остаточної сплати.

4. Транспортні ризики, вантаж та упаковка
1. Відвантаження виконується на страх і ризик продавця. Ризик раптової загибелі товару або погіршення його властивостей, також при відправленні на нашу вимогу, переходить до нас тільки після передачі у місці призначення нам або нашим довіреним особам.
2. Продавець несе витрати на пересилання, якщо інше не узгоджено, до моменту приймання нами у місті призначення.
3. Продавець повинен завжди страхувати товар проти пошкоджень під час транспортування, а саме за власні кошти, якщо узгодженим пунктом INCOTERMS не передбачене інше.

5. Положення про перехід права власності, положення про самовивезення
1. Положення про збереження права власності продавця діють лише у випадках, коли вони стосуються наших платіжних зобов'язань стосовно відповідних продуктів, на які продавець зберігає за собою право власності. Розширені положення про збереження права власності не допускаються. У будь-якому випадку ми маємо право користуватися отриманими виробами у рамках звичайних операцій підприємства та переробляти їх, зокрема, вбудовувати їх у наші апарати та продавати ці апарати.
2. Право продавця на самовивіз не визнається.

6. Заміна вхідного контролю системою узгоджених заходів для забезпечення якості
1. Продавець зобов'язаний запровадити заходи для забезпеченню якості та контроль якості стосовно товару. Ми зобов'язані приймати товар тільки у випадках, коли товар пройшов мінімальний контроль на наявність очевидних дефектів та пошкоджень під час транспортування. У інших випадках згідно з § 377 Торгового кодексу ФРН (HGB) обов'язки обстеження товару виключаються. Це не впливає на наше право подати претензію пізніше. В усіх випадках претензія щодо виявлених дефектів має бути подана протягом 10 календарних днів після виявлення дефекту у продавця.
2. За обробку рекламації/сповіщення про недостатню якість ми стягуємо збір за обробку у розмірі 50 євро за рекламацію/сповіщення про недостатню якість. Продавець має право довести, що наші витрати були меншими або не мали місце взагалі.
3. З моменту надходження нашої рекламації до продавця відлік строку давності по гарантійних претензіях призупиняється доти, доки продавцем не буде відхилено нашу претензію або заявлено про усунення дефекту, або іншим чином означатиме відмову від продовження переговорів щодо наших претензій. Щодо постачання запасних частин та усунення недоліків відлік гарантійного строку для замінених та відремонтованих частин починається знов, за винятком випадків, коли поведінка продавця дає нам підставу виходити з того, що він не зобов'язаний вживати заходів, а здійснив нове постачання на заміну або усунув недоліків тільки з доброї волі або інших причин.

7. Гарантія збереження якості, гарантійне обслуговування та відповідальність
1. Продавець бере на себе гарантію щодо того, що постачені товари/послуги не матимуть дефектів протягом трьох років від моменту переходу ризиків. Наші законні права на гарантійне обслуговування у разі матеріальних дефектів та недоліків правових норм мають строк давності тривалістю три роки від моменту переходу ризиків.
2. Ми можемо реалізувати свої права на гарантійне обслуговування також тоді, коли про дефект нам було відомо на момент укладання договору, або він залишився неусуненим внаслідок грубої халатності.
3. Приймання або схвалення нами продемонстрованих зразків або проб не означає нашої відмови від гарантійного обслуговування.
4. Перш ніж ми визнаємо або виконаємо претензію нашого клієнта на усунення дефектів (включаючи відшкодування витрат згідно з §§ 478 абз 3, 439 абз 2 ЦК ФРН (BGB)), ми поставимо до відома продавця та після стислого викладення обставин справи запропонуємо дати письмове роз'яснення. Якщо роз'яснення не надійде протягом прийнятного часу, а також не буде знайдено жодне інше рішення за погодженням сторін, ми будемо зобов'язані погодитись з претензією нашого клієнта, але в цьому випадку продавець зобов'язаний надати докази протилежного.
5. Продавець зобов'язаний протягом 10-річного строку після постачання товару забезпечувати нас на нашу вимогу запасними частинами за відповідними цінами на запасні частини.
6. Продавець має право на взаємозалік лише тоді, коли його претензії визначені законним шляхом, не заперечуються або визнані нами. Крім того, він має право на утримання коштів лише у тій мірі, оскільки це випливає з тих самих договірних відносин.
7. У випадку порушення своїх зобов'язань будь-якого роду продавець відповідає згідно з приписами законодавства. Це стосується, зокрема, порушення умов конфіденційності згідно з п. 12. Ми не визнаємо обмеження відповідальності продавця.
8. Продавець несе відповідальність за усіма претензіями третіх осіб стосовно шкоди, заподіяної людям та матеріальним цінностям, якщо вона спричинена дефектним виробом, який був ним постачений, а також зобов'язаний звільнити нас від будь-якої відповідальності, що може виникнути внаслідок цього. Якщо ми будемо змушені внаслідок помилки з боку продавця вдатися до акції відкликання продуктів від третіх осіб, продавець несе усі витрати, що пов'язані з акцією відкликання.

8. Обмеження відповідальності
Претензії щодо відшкодування збитків та компенсації витрат, пред'явлені нам з будь-якої правової підстави, обмежуються відповідно до наступних положень: З наявності навмисних дій або заподіяння шкоди життю та здоров'ю ми несемо відповідальність згідно з приписами законодавства. У інших випадках ми відповідаємо лише за грубу халатність або порушення суттєвих положень договору, при цьому відповідальність обмежується типовими передбачуваними збитками.

9. Ціни та умови сплати
1. Усі узгоджені ціни є фіксованими, подальші вимоги будь-якого роду виключені. Вартість упаковки, транспортування та страхування до місця призначення, а також митне оформлення та сплата мита вже включені у ці ціни.
2. Усі ціни наведені без урахування податку на додану вартість.
3. Вид ціноутворення не впливає на узгодження місця здійснення послуг та виконання договору (п. 15 абз. 2).
4. Якщо у замовленні не визначені жодні ціни, діють прейскурантні ціни продавця на відповідний момент з усіма зборами, звичайними для торгівлі або відносин з нами.

10. Рахунок-фактура, платіж та право на відмову від виконання зобов'язань
1. Сплата здійснюється зі знижкою 5 % протягом 14 днів після отримання рахунку-фактури та предмета постачання, зі знижкою 3 % протягом 30 днів після отримання рахунку-фактури та предмета постачання, та в повному розмірі протягом 60 днів після отримання рахунку-фактури та предмета постачання. Для того, щоб платежі, які ми зобов'язані виконати, вважались виконаними своєчасно, достатньо надходження платіжного доручення до нашого банку.
2. У рахунку-фактурі зазначається номер замовлення. Якщо він не зазначений, і це спричиняє затримку в обробці на на нашому підприємстві в ході нормальних операцій, строк сплати подовжується згідно з п. 10(1) на тривалість періоду затримки.
3. У разі неналежного постачання ми маємо право відмовитись від своїх зустрічних зобов'язань до належного виконання. Якщо наші зустрічні зобов'язання вже виконані, ми маємо право відмовитись від сплати за іншими постачаннями цього продавця у розумному розмірі до моменту належного виконання продавцем своїх зобов'язань.
4. У разі затримки платежу ми винні пеню у розмірі базової відсоткової ставки із доданням п'яти відсоткових пунктів. Ми не сплачуємо жодних відсотків за несплату.

11. Форс-мажор
1. У випадку обставин непереборної сили (природна катастрофа, війна, тероризм, конфлікти з робітниками у нас або на сторонніх підприємствах тощо), а також у випадку подій, яких не можна уникнути, і які суттєво ускладнюють нам приймання товару або послуг чи роблять це неможливим, ми маємо право відстрочити приймання товару або послуг на період існування перешкоди з доданням прийнятного часу на розгортання робіт; якщо внаслідок цих обставин приймання товару стане неможливим на тривалий строк, ми маємо право припинити дію договору у ще не виконаній частині. Якщо перешкода існує довше 3 місяців, продавець після надання відповідної відстрочки має право припинити дію договору у ще не виконаній частині.
2. Затримка постачання з боку субпостачальників продавця не є обставинами форс-мажору та не подовжує строк постачання, встановлений для продавця.

12 Декларація постачальника, охоронні права
1. У ділових документах продавця зазначаються дані щодо походження товарів згідно з положенням (ЄЕС) № 1908/73 (Офіційний вісник ЄС L 197 від 17.07.73, стор. 1-6).
2. Продавець гарантує, що постачені йому вироби не порушують жодних охоронних прав у Європейському Союзі. Продавець зобов'язаний звільнити нас від будь-яких претензій, які можуть бути пред'явлені до нас третіми особами внаслідок порушення охоронних прав, і відшкодувати нам усі необхідні витрати, понесені нами у зв'язку з прийняттям нами таких претензій. Це не впливає на подальші законні претензії внаслідок недосконалості правових норм.

13. Конфіденційність
1. Сторони договору повинні дотримуватись конфіденційності щодо змісту договірних стосунків та обставин укладання договору. Продавцю дозволяється зазначати у своїх рекламних матеріалах про ділові зв'язки з нами, якщо ми погоджуємось на це в кожному конкретному випадку у письмовому вигляді.
2. На усю документацію до замовлення, таку як креслення, моделі, пристрої, зразки тощо, ми зберігаємо права власності, охоронні права на промислову власність та авторські права; цю документацію забороняється без нашої письмової згоди тиражувати та передавати третім особам, якщо це не є потрібним для виконання зобов'язання; те саме діє для предметів, виготовлених на базі зазначеної документації. Після виконання замовлення уся документація до замовлення підлягає поверненню нам, включаючи усі копії, які були виготовлені з метою виконання замовлення. Якщо документація до замовлення повинна бути передана третім особам, продавець покладає на них ті самі зобов'язання, які він сам прийняв по відношенню до нас.
3. Продавець зобов'язаний конфіденційно ставитись до усіх комерційних та технічних деталей, які стали йому відомі внаслідок ділових стосунків, якщо вони не є загальновідомими або не можуть стати загальновідомими без співучасті продавця. Продавець зобов'язаний покласти відповідне зобов'язання на своїх субпостачальників.

14. Положення щодо етичності
Виконавцю замовлення заборонено пропонувати співробітників замовника вигоди матеріального та нематеріального характеру, з метою спонукати виконавця віддати йому перевагу стосовно цього замовлення та інших замовлень (чинення впливу). Це стосується також спроби чинити вплив. Виконавець зобов'язаний, зокрема, вжити усіх профілактичних заходів на своєму підприємстві / у своїй групі підприємств для запобігання вчиненню впливу. Порушення дають право замовникові на надзвичайне розірвання усіх поточних замовлень або негайний вихід з договорів про них.

15. Прикінцеві положення
1. Для оцінки усіх правовідносин між нами та продавцем є чинним законодавство Федеративної республіки Німеччини, за винятком норм Конвенції ООН від 11.04.1980.
2. Місцем надання послуг та виконання договору є місце призначення, яке вказано у відповідному замовленні.
3. Усі суперечки за цим договором або у зв'язку з ним розглядаються Земельним судом Мюнхена № I, якщо законодавством не встановлена інша обов'язкова юрисдикція. Юрисдикцією щодо претензій до продавця є, за нашим вибором, також юридична адреса продавця. Ця юрисдикція є чинною також для зустрічних позовів, взаємозаліків та притягнення до участі у процесі як третьої сторони.
4. Якщо будь-яке положення цих Загальних умов закупівель або одне з положень у рамках інших угод втратило або втратить чинність, це не впливатиме на усі інші положення та угоди. Недійсне положення або угода, що втратила чинність, підлягають заміні на нові положення, які якомога ближче відповідають господарській цілі положення або угоди, що втратили чинність.

Стан: 03. грудня 2013

Матеріали для завантаження.

Загальні умови закупівель