RATIONAL üretici garanti bildirimi

I. Satın alma sözleşmesi ve ulusal yasalarla ilgili koşullar

1. RATIONAL AG (RATIONAL) şirketinin bu garanti koşulları, garanti hükümleri açısından ilgili ulusal yasalara aykırı düşmemeleri kaydıyla geçerlidir.

2. RATIONAL’ın bu üretici garantisi dolayısıyla, bir RATIONAL ürününü satın alanın (müşterinin) satıcı karşısındaki, ikisi arasında imzalanan satın alma sözleşmesinden kaynaklanan haklarının geçerliliği bozulmaz.

II. cihazların ConnectedCooking'e kaydedilmesi:

RATIONAL, müşterilerin ConnectedCooking'de (ConnectedCooking.com veya ConncetedCooking mobil uygulaması) oturum açmalarını ve kurulumdan hemen sonra cihazlarını ConnectedCooking'e kaydetmelerini önerir. Kayıt ücretsizdir ve garanti taleplerinin sorunsuz bir şekilde işleme alınmasının yanı sıra online cihaz yönetimi ve diğer hizmetlere erişim sağlar.

III. Garanti önkoşulları

1. Müşteri garantisinin önkoşulu, müşterinin RATIONAL’a ünite verilerine erişim ve bu bilgilerden yararlanma yetkisini vermesidir. Bu veriler:

a. Pişirme işleminin bir güvenlik protokolü olan HACCP verileri

b. Parça bilgilerini ve belirli kullanım verilerini içeren servis verileri

c. Kullanım davranışı dâhil olmak üzere, kullanım durumunun kaydedildiği günlük verileridir. Ünite verileri, müşteri hakkında, kişiselleştirilmiş herhangi bir bilgi içermez.

2. Müşteri RATIONAL’a, RATIONAL’ın özellikle ürün bakımı ve ürün geliştirme amacıyla müşterinin ünitesinden elde edeceği ünite verilerini kullanma hakkını, sonradan geri alınamaz şekilde, kısıtlamasız ve ücretsiz olarak verir.

3. Müşteri, RATIONAL’ın sonradan ünite verilerine erişimine izin vermekten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda garanti bildirimi geçerliliğini yitirir ve müşterinin satıcıdan yasal talepleri sadece ünite arızalarıyla ve sözleşme yoluyla ve yasalar yoluyla elde edilmiş garanti talepleriyle sınırlı hale gelir. O zamana kadar aktarılmış olan verilerin RATIONAL tarafından kullanılması hakkı saklı kalır.

IV. Garanti hizmeti

1. Bu garanti bildiriminin koşulları kapsamında RATIONAL, bir RATIONAL ürününün müşterisine,

a. yeni üniteler ve yeni aksesuarlar için 2 (iki) yıllık garanti

b. RATIONAL’ın demo, eğitim vb. amaçlı stoklarından temin edilen kullanılmış üniteler için, (yazılı olarak açıkça farklı bir anlaşma yapılmamışsa) ünitenin müşterinin işyerine kurulmasından itibaren hesaplanmak üzere 12 (on iki) ay garanti verir. Kurulum tarihinin ve ünitenin tipinin, satıcının veya satış ortağının yazılı onayıyla veya kurulum faturasıyla müşteri tarafından belgelenmesi gerekir.

2. Garanti süresi zarfında, V. madde uyarınca garanti kapsamı dışında kalmış olmayan arızaların meydana gelmesi halinde RATIONAL bu arızaları kendi tercih ettiği yöntemle, onarım, arızalı parçaların değiştirilmesi veya ürünün komple değiştirilmesi yoluyla ücretsiz olarak giderir. Değiştirilen parçaların veya ürünlerin eskileri RATIONAL’ın mülkiyetine geçer.

3. Bu garanti bütün ülkelerde geçerlidir ve RATIONAL yetkili iş ortaklarının, mevcut garanti şartlarına göre garanti hizmeti verdiği ülkelerdeki üniteler için yürürlüğe konabilir.

4. Garanti hizmetlerinin uygulamaya konması, garanti süresinin uzatılmasına veya baştan başlamasına yol açmaz.

5. Yukarıda belirtilenler dışında garanti hizmeti üstlenilmez.

V. Garanti hükümleri

1. Bir arıza, müşteri arızanın farkına vardığı veya arızanın farkına varılabilecek şekilde ortaya çıktığı andan itibaren 14 gün içinde RATIONAL’a yazılı olarak bildirilmelidir. Sürenin saptanmasında, arıza bildiriminin, müşterinin RATIONAL servis ortağına intikal ettiği zaman esas alınır.

2. Garanti hizmetleri ancak üniteyle birlikte orijinal faturanın veya satıcının verdiği kasa fişinin kopyasının verilmesi şartıyla yerine getirilir.

3. Garanti, ünitenin ücretsiz olarak muayenesi veya bakımı hakkını doğurmaz. Ünitenin müşteri tarafından kullanılması sonucunda eskimesi ya da normal kullanıma veya normal aşınmaya bağlı olarak sarf malzemeleri veya aşınmaya tâbi malzemelerde meydana gelen kusurlar da garanti kapsamı dışındadır. Özellikle ampul ve contalar, sarf malzemesi ve aşınmaya tâbi malzeme tanımına girer tüm kaplamalı gövde parçalarının yanı sıra. Camlarda meydana gelecek hasarlar ve ünitenin kireçlenmesinden kaynaklanan hasarlar da garanti kapsamı dışındadır.

4. Ayrıca, üründe aşağıdaki nedenlerle meydana gelen zararlar da garanti kapsamı dışında tutulur:

a) Ürünün usulüne uygun olmayan kullanımı veya normal amacından başka herhangi bir amaçla kullanılması ya da RATIONAL’ın kullanım ve bakım talimatlarına uyulmaması; özellikle yeterli temizlik ve bakım uygulanmaması

b) Ünitenin hatalı veya eksik kurulumu ya da ünitenin kullanıldığı ülkede yürürlükteki teknik veya emniyetle ilgili gereklere uymayan herhangi bir şekilde kullanılması

c) Uzmanı tarafından yapılmayan veya talimatlara uygun şekilde yapılmayan onarım denemeleri ya da yetkili olmayan üçüncü şahısların yaptığı çalışmalar

d) Üçüncü şahısların eylemleri veya mücbir sebepler (örneğin yangın veya su baskını)

e) RATIONAL tarafından tavsiye edilenlerden başka temizlik ve bakım maddeleri.

5. Orijinal RATIONAL yedek parçalarından veya sarf malzemelerinden başkasının kullanılmış olması ya da yetkili servis dışında bir servis, yetkili olmayan bir onarım hizmeti veya müşterinin kendisi tarafından onarılmış veya açılmış olması durumunda, onarım ister uzmanca ve talimatlara uygun şekilde yapılmış olsun ister olmasın, arıza ister bu onarımdan kaynaklanmış olsun ister olmasın, garanti hakkı geçersiz olur.

6. RATIONAL kurulum denetim listesine veya kurulum kılavuzuna uyulmamış ya da tavsiye edilen bakım ve muayene prosedürlerine uyulmamış olması durumunda garanti geçersiz olur. Aynı şey, örneğin kirli, sert su, düşük kalitede gaz veya uygun olmayan güçteki veya gerilimdeki elektrik gibi, kullanım ortamından kaynaklanan hasarlar için de geçerlidir. Aşırı gerilim veya gerilim dalgalanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti söz konusu değildir.

7. RATIONAL ünitenin muayenesi sırasında, söz konusu olan arızanın garanti talebinin yürürlüğe konması hakkını doğurmadığını tespit ettiği takdirde RATIONAL’ın yaptığı muayenenin masrafları müşteri tarafından karşılanır.

8. RATIONAL, nakliye masraflarını ve risklerini üstlenmez.

VI. Devrolunamazlık

Garanti hakkı sadece, satıcının, üniteleri başlangıçta RATIONAL’dan edinen müşterisine sunulur ve başkasına devredilemez.

VII. Sorumluluk sınırlamaları

Mevcut garanti koşulları uyarınca RATIONAL sadece ürünlerin onarılmasıyla veya değiştirilmesiyle yükümlüdür.

Bu maddede aksi yönde bir hüküm olmadığı sürece RATIONAL’ın başka bir sorumluluğu yoktur.

Kasıt veya ağır ihmal, ölüm, yaralanma veya sağlığın zarar görmesi, bir kusurun bilerek gizlenmesi, bir tedarik garantisinin devralınması veya ürün sorumluluk yasası kapsamındaki durumlarda RATIONAL kısıtlamasız olarak sorumludur.

Sadece hafif ihmal durumlarında RATIONAL sadece sözleşmeyle belirlenmiş temel bir yükümlülüğün ihlali durumunda ve en çok sözleşme imzalandığı sırada öngörülebilen, sözleşmedeki tipik zarar miktarını (ilgili ürünün satın alma fiyatını) karşılamaktan sorumludur. Sözleşmede belirlenmiş temel yükümlülükler, yerine getirilmelerinin ancak sözleşmenin imzalanmasıyla mümkün olabileceği ve kurallar dâhilinde müşterinin, yerine getirilmelerine güvenebileceği yükümlülüklerdir.

Buna göre mevcut sorumluluk sınırlaması, görevlilerin, işçilerin, çalışanların, temsilcilerin ve yardımcı personelin kişisel yükümlülüğü için geçerlidir.

Müşteri i.S.v. § 14 BGB uyarınca işletmeci ise, izin verilmeyen işlemlerden kaynaklanan zarar tazminat talepleri haricindeki zarar tazminat talepleri bir yıl içinde işlem görür.

VIII. Yetkili mahkeme, mahkeme yeri

Tüccar, kamu hukukuna göre bir tüzel kişi veya kamu hukukuna göre sınırlı mülkiyet sahibi olan müşterilerle garanti beyanından doğan tüm yasal ihtilaflar için yegâne mahkeme yeri ve sözleşme ilişkisinden doğan yükümlülüklerin ifa yeri, Landsberg am Lech’tir. Müşterinin Federal Almanya’da genel bir mahkeme yeri bulunmaması durumunda da bu kural geçerlidir.

IX. Sonuç hükümleri

1. Kanunlar ihtilafı hariç tutulmak üzere, müşterinin tüm yasal ilişkilerinin hükme bağlanması için Federal Almanya yasaları geçerlidir. Birleşmiş Milletler Satış Yasası (CISG) uygulanamaz.

2. Bu garanti beyanının herhangi bir bölümü geçerliliğini yitirir veya uygulanamaz duruma gelirse, garanti beyanının geri kalan kısımları geçerliliğini korur.