RATIONAL Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Ticaret Limited Şirketi.
Genel İşlem Koşulları (Son Güncelleme: 8 Şubat 2022)

I. Kapsam

1. İşbu genel işlem koşulları istisnasız tüm müşterilerin RATIONAL Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Ticaret Limited Şirketi’ne (bundan böyle ”RATIONAL“ olarak anılacaktır) vereceği her sipariş için geçerli olacak ve uygulanacaktır. Buna gelecekte verilecek siparişler ve müşterilerin farklı genel işlem koşulları bulunması halleri de dahildir. Müşterinin genel işlem koşulları – RATIONAL’e hangi tarihte sunulduğu önem taşımaksızın – RATIONAL tarafından açıkça reddedilmektedir.

2. Genel işlem koşullarının değiştirilmesi ya da bunlara eklemelerin yapılması işbu madde I.2. dahil olmak üzere yazılı şekil şartına tabiidir.

3. İşbu genel işlem koşulları münhasıran iş ortakları için geçerlidir.

II. Teklif / Sipariş Teyidi

1. RATIONAL’in fiyat teklifi bağlayıcı değildir. Teklif ile iletilen katalog veya görsel gibi sair evrak yalnızca takribi bilgiler ve tanımlamalar içermektedir. RATIONAL tarafından hazırlanmış olan çizimlerin, tasarımların, numunelerin ve benzeri evrakın mülkiyet ve telif hakları RATIONAL’e aittir. Müşterinin işbu evrakı üçüncü kişilere eriştirmesi kesinlikle yasaktır ve RATIONAL’in talebi halinde derhal iade edilmelidir.

2. Sözleşmeler RATIONAL’in müşteriye göndereceği sipariş teyidini müteakip kurulmuş addedilecek olup, işbu sipariş teyidinin içeriği belirleyici ve bağlayıcı olacaktır. Yedek parçalar hakkında akdedilecek olan sözleşmeler ise malların RATIONAL tarafından müşteriye gönderimi ile kurulacaktır. Değişiklikler ve tali anlaşmalar yazılı şekle tabiidir.

3. RATIONAL ürünlerinde teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

III. Nakliyat ve Risk Geçişi

1. Bağlayıcı bir nakliyat tarihi münhasıran RATIONAL tarafından yazılı şekilde onaylandığı takdirde kararlaştırılmış addedilecektir. Bağlayıcı nakliyatın ön şartı; RATIONAL’in müşteri tarafından tüm ölçüler dahil olmak üzere teknik gereklilikler hakkında doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmiş olmasıdır. Bu ön koşulun sağlanmamış olmasının tespiti ya da sonradan sözleşmede değişiklikler yapılması halinde, RATIONAL bu durumdan kaynaklı olası gecikmelerden sorumlu tutulamayacak olup, taraflar arasında uygun yeni bir nakliyat tarihi belirlenecektir.

2. Bağlayıcı bir nakliyat tarihine, nakliyatın işbu tarihte müşteriye ya da belirlenen teslimat yerine gönderildiği takdirde uyulmuş sayılacaktır. Nakliyat tarihine uyulması ise; müşterinin sözleşmeden doğan – örneğin olası kararlaştırılmış ön ödeme yükümlülüğü gibi – yükümlülüklerini zamanında ifa etmesi ön şartına bağlıdır.

3. Ayrıca mücbir sebep halinde, ilgili sipariş için kararlaştırılan nakliyat tarihi geçerliliğini kaybedecektir. RATIONAL; edimin ifasını imkânsız hale getiren engelleyici olayın vuku bulduğu andan itibaren sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten ve herhangi bir tazminat ödemekten muaf tutulacaktır. Işbu engelleyici olayın etkileri RATIONAL’den beklenebilir bir şekilde bertaraf edilebilsin. Müşteriye işbu engelleyici olay derhal RATIONAL tarafından bildirilecek olup, taraflar arasında engeli de dikkate alarak uygun yeni bir nakliyat tarihi belirlenecektir.

Mücbir sebep; RATIONAL’in bir veya birden fazla sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kaçınılmaz şekilde yerine getirmesini engelleyen ve RATIONAL’in kontrolü dışında gelişen, sözleşmenin akdi esnasında öngörülmesi ve karşı konulması beklenemeyen her olağanüstü olayın veya durumun vuku bulmasıdır.

Özellikle savaş, para birimi ya da ticaret kısıtlamaları, yasal veya yasa dışı resmi işlemler, yasaların veya devlet emirlerinin yerine getirilmesi, salgın hastalık, epidemi ve pandemiler, deprem, sel yangın gibi doğal afetler veya olağanüstü doğa hadiseleri, grev veya lokavt gibi hadiseler, darbe, darbe girişimi, kalkışma ve boykot gibi olaylar mücbir sebep sayılır.

İşbu hüküm, anılan olayların RATIONAL’in tedarikçilerinde vuku bulması halinde de geçerli olacaktır. Müşteri; işbu olaylardan kaynaklı gecikmelerin 6 (altı) haftadan uzun sürmesi halinde sözleşmeden dönmekte serbesttir.

4. Teslimatın RATIONAL’den kaynaklanan bir sebepten dolayı geciktiği takdirde, müşteri münhasıran; RATIONAL’e ifa için 4 (dört) haftadan az olmamak kaydıyla uygun bir süre tanıması ve ayrıca ifanın işbu süre içerisinde gerçekleşmemesi halinde sözleşmeden döneceğini açıkça ihtar etmesini müteakip sözleşmeden dönme hakkını haizdir. Bu durumda müşteri ancak madde VI.6’de bulunan düzenlemelere istinaden RATIONAL’den tazminat talep edebilir.

5. Kısmi teslimatlar yapılması mümkün olup, işbu kısmi teslimat gerçekleştiğinde faturalandırılabilecektir.

6. RATIONAL’in taşıma ve nakliyat sigortası masraflarını üstlenmesinden bağımsız olarak hasar riski, malın RATIONAL’in binasını terk ettiği an itibariyle müşteriye geçecektir (Incoterms 2010 CIP-Carriage and Insurance Paid to – Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak teslimat).

7. Kurulum ve çalıştırma faaliyetleri RATIONAL’in teslimat kapsamındadır.

8. Sipariş eden tarafın sipariş etmiş olduğu malı herhangi bir ayıbı bulunmadığı takdirde iade hakkı bulunmamaktadır.

IV. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

1. Teslim edilen mallar iş ilişiği içerisinde doğmuş olan tüm alacaklar müşteri tarafından ödeninceye kadar RATIONAL’in mülkiyetinde kalacaktır. RATIONAL’in mülkiyetinde bulunan malların üçüncü kişilere satılması RATIONAL’in yazılı iznini gerektirmektedir. Malların üçüncü kişilere satılması halinde müşteri; işbu satıştan doğan alacak haklarını RATIONAL’e devredeceğini ve RATIONAL’e işbu alacakların tahsil edilebilmesi için gerekli tüm bilgileri temin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

3. Müşterinin RATIONAL’in mülkiyetinde bulunan malları teminat olarak göstermesi ya da zilyetliğini devretmesi kesin suretle yasaktır. Müşteri RATIONAL’in mülkiyetinde bulunan malların üçüncü kişiler tarafından haczedildiği taktirde RATIONAL’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri RATIONAL’in mülkiyetinde bulunan mallara özenli davranmak, hırsızlığa, hasara, tahribata ve (başta deprem, yangın ve su olmak üzere) kazara/ ihmalen yok olmasına karşı sigortalamak ve talep halinde işbu sigorta poliçesini RATIONAL’e ibraz etmekle yükümlüdür.

4. RATIONAL’in teminat haklarının; müşteriye karşı tüm alacaklarının değerini en az %20 (yüzde yirmi) oranında aştığı takdirde, RATIONAL işbu aşkın tutar oranında teminatından vazgeçecektir. Ayrıca RATIONAL; müşterinin ödeme temerrüdünde bulunması halinde, anılan mülkiyet hakkından doğan, başta müşteri tarafından kendisine madde IV.1’e göre devredilen alacaklara için icra takibi başlatmak olmak üzere, tüm kanuni yollara başvurma hakkını haizdir.

V. Fiyatlar ve Ödeme

1. Tüm fiyatlarımız CIP (Incoterms 2010 CIP-Carriage and Insurance Paid to – Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak teslimat) olarak belirlenmiştir ve yürürlükteki kanuni katma değer vergisine tabiidir (Hasar riskinin geçişi için bkz. madde III.6).

2. 3 (üç) aydan uzun bir sürede teslim edilebilecek siparişler için RATIONAL onaylanmış olan fiyatları güncel duruma göre uyarlama hakkını haizdir.

3. RATIONAL’in sipariş teyidinden sonra müşterinin talebi üzerine yapılan değişiklikler ayrı faturalandırılacaktır.

4. Alıcıların ödeme şekli fatura tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gündür. Fatura tutarının peşin ödenmesi halinde RATIONAL müşterilerine %2 (yüzde iki) peşin ödeme iskontosu tanımaktadır.

5. RATIONAL, ilk kez sipariş veren yeni müşterilerden ya da sipariş veren müşterinin mali durumunun yetersiz bulunması halinde kararlaştırılan satış fiyatını derhal ön ödeme şeklinde talep etme hakkını saklı tutmaktadır. İşbu madde RATIONAL’in müşterinin mali durumu hakkında sonradan haberdar olduğu takdirde de uygulanacaktır. Müşterinin işbu borcunu derhal ödememesi halinde RATIONAL herhangi bir tazminat ödemeksizin satış sözleşmesinden dönme hakkını haizdir.

6. Ödemeler münhasıran RATIONAL’e ya da faturanın üzerinde bulunan banka hesabına yapılmalıdır. Ödeme talimatları ve Garanti Bankası DTS münhasıran özel olarak kararlaştırıldığı takdirde kabul edilecektir. Yeni müzakereler ve temditler ifa olarak addedilmeyecektir. Müşterinin tenkis talepleri, satış sözleşmesinin başka kısımlarındaki temerrüt hali ya da karşı alacaklar ödeme yükümlülüklerini etkilemeyecektir. Müşterinin; RATIONAL’in alacak haklarına karşı herhangi bir hapis, alıkoyma ya da mahsup hakkı bulunmamaktadır.

7. RATIONAL; müşterinin ifa yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde sözleşme bedelinin %20’si (yüzde yirmisi) tutarında sabit bir tazminat talep etme hakkını haizdir. Tacir olmayan müşterilerin daha düşük bir zararı belgeleme hakkı bulunmaktadır. RATIONAL oluşan somut zararın daha yüksek olması halinde fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmaktadır.

VI. Garanti ve Tazminat

1. Müşteri; RATIONAL’e verdiği siparişteki spesifikasyonların, ifa için gerekli ölçülerin ve diğer detayların doğru ve eksiksiz verilmesinden sorumludur. Bu bağlamda müşteriden kaynaklı olarak oluşan hatalar RATIONAL’in ayıplı ifasını teşkil etmemektedir.

2. Müşteri tarafından RATIONAL’in ifasındaki/malındaki açık ayıplar derhal ifayı müteakiben, gizli ayıplar ise ortaya çıktıktan sonra derhal yazılı olarak ihbar edilip açıklanmalıdır. Şifahen ve/ veya geç yapılan ayıp ihbarları dikkate alınmayacaktır.

3. Nakliye sırasında oluşan hasarlar teslimattan sonra derhal yazılı olarak RATIONAL’e ihbar edilip açıklanmalıdır. Şifahen ve/ veya geç yapılan nakliye hasarlarına ilişkin ihbarlar dikkate alınmayacaktır.

4. Kararlaştırılan kalite ve/ veya kullanılabilirliğe ilişkin esaslı olmayan sapmalar, hasarın geçişinden sonra hatalı ve/ veya özensiz bakımdan kaynaklanan olağan aşınmalar, yıpranmalar ve/ veya hasarlar, aşırı kullanım, uygun olmayan işletme ekipmanı, uygunsuz/ hatalı alt yapı, uygun olmayan tesis yeri/ kullanım alanı, sözleşmede sayılmayan özel dış etkenlerden kaynaklanan hatalar/ arızalar ve/ veya tekrarlamayan yazılım hataları ayıp olarak nitelendirilemez. Müşteri ya da üçüncü kişiler tarafından uygunsuz değişiklikler ve/ veya onarımlar yapıldığı takdirde, müşterinin RATIONAL’den işbu sebepten dolayı oluşan ayıplara/ hasarlara ilişkin herhangi bir tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

5. RATIONAL; müşterinin haklı ayıp ihbarlarına karşılık olarak dilerse ayıbı bilabedel onaracak ya da malı yenisiyle değiştirecektir. Ayıbı ispat külfeti müşteriye aittir. RATIONAL ayıptan doğan sorumluluklarını, ayıbın giderilmesinin orantısız bir masrafa sebep olması halinde reddetme hakkını haizdir. Ayıbın; müşteri tarafından belirlenen uygun bir süre içerisinde RATIONAL tarafından giderilmemesi halinde, müşterinin – olası VI.6. maddesinden doğan tazminat hakkına halel gelmeksizin –satış bedelinden makul bir indirim talep etme ya da sözleşmeden dönme hakkı bulunmaktadır.

6. Müşterinin; başta akdi ilişkinin ihlali ve haksız fiil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır. İşbu hüküm kasıt ya da ağır ihmal, ölüm, vücudun ya da sağlığının zarar görmesi, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’ndan doğan sorumluluk, RATIONAL tarafından üstlenilen garanti, esaslı akdi yükümlülüklerinin kasten ihlalinden doğan zararlar ve diğer zorunlu kanuni mesuliyet hallerinde uygulanamaz. Bununla birlikte esaslı akdi yükümlülüklerin ihlalinde RATIONAL’in sorumluluğu tipik, öngörülebilen zararlar ile sınırlıdır. Kasıt, ağır ihmal, ölüm, vücudun ya da sağlığın zarar görmesine ilişkin sorumluluk söz konusu olsun. İşbu maddedeki düzenlemeler müşteri aleyhine herhangi bir ispat külfeti değişikliği içermemektedir.

7. Ayıba ilişkin haklar 12 (on iki) aylık bir zamanaşımı süresine tabiidir. İkinci el mallardaki ayıplar ise 6 (altı) aylık bir zamanaşımı süresine tabiidir.

8. Bunun dışında tüketicilerin RATIONAL’e ya da temsilcilerine, çalışanlarına, ifa yardımcılarına ya da İş ortaklarına yöneltebilecekleri garanti ya da ayıp talepleri bulunmamaktadır.

VII. Üretici Garantisi

1. RATIONAL’in bir malı için garanti verdiği takdirde, işbu garanti son kullanıcıya tanınmış olan bir üretici garantisi teşkil etmektedir.

2. RATIONAL dışında hiç kimse RATIONAL ürünleri için ve RATIONAL adına bir garanti vermeye, garantiyi değiştirmeye ya da garantiden vazgeçmeye yetkili değildir.

VIII. İmha

1. RATIONAL cihazlarının kullanımlarına son verildiğinde cihazlar müşterinin talebi halinde uzman bir imha ekibi tarafından alınıp, çevre dostu bir şekilde imha edilecektir. Cihazların toplama noktalarındaki atık cihaz konteynerlerinde imha edilmesi kesinlikle yasaktır. Müşterinin talebi halinde uzman imha ekibi irtibat bilgileri RATIONAL servis temsilcileri tarafından iletilecektir.

2. Müşteri; bir sözleşme ile kendisine teslim edilen malları iletmiş olduğu ticari kullanıcıların (üçüncü kişilerin) cihazların kullanımlarına son verildiğinde kanuni ve işbu genel işlem koşullarında bulunan düzenlemelerdeki usule uygun bir şekilde imha edilmesine ilişkin yükümlülüğünü tesis etmelidir. Müşteri ayrıca cihazları başka kişilere ilettiği takdirde; kendi müşterilerine cihazı alan üçüncü kişilerin işbu akdi yükümlülüğe uymasını sağlatması gerekmektedir.

3. Müşterinin üçüncü kişilerin akdi bir yükümlülük çerçevesinde işbu imha vecibesini yerine getirmesini sağlatmaması halinde ya da kendi akdi imha yükümlüğünü kendi alıcılarına devretmemesi halinde, RATIONAL ile iş birliği çerçevesinde müşteri masraflarını kendisi karşılamak suretiyle kullanımına son verilen cihazları geri almalı ve kanuni düzenlemelere uygun bir şekilde imha etmek zorundadır. Bu gibi durumlarda üçüncü kişilerin üretici olarak RATIONAL ile iletişime geçtiği ve cihazın geri alınmasını talep ettiği takdirde, müşteri; RATIONAL’in ilk talebinde ve masrafları müşteri karşılaması suretiyle cihazın uzman ekipler tarafından imhasını ve çevre dostu bir şekilde değerlendirilmesini üstlenecektir. Bunun mümkün olmaması halinde müşteri RATIONAL’i ilk talepten itibaren en geç 1 (bir) hafta içerisinde işbu durum hakkında bilgilendirecektir. Bu durumda müşteri RATIONAL tarafından yapılan tüm imha masraflarını derhal ödemekle yükümlüdür.

X. Yetki Anlaşması, İfa Yeri

Tacir/ Esnaf/ Tüccar, kamu hukuku tüzel kişileri ya da kamu sermayeli kuruluş vasfındaki müşteriler ile RATIONAL arasındaki ticari ilişkiden doğacak her türlü ihtilaflarda yetkili mahkemeler, icra müdürlükleri ve ifa yeri İstanbul olacaktır.

XI. Son Hükümler

1. Müşteri ile RATIONAL arasındaki tüm hukuki ilişkiye yönelik Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) uygulanmayacaktır.

2. Sözleşmenin ya da işbu genel işlem koşullarının bir kısmı geçersiz ya da uygulanamaz olması halinde, işbu durum sözleşmenin ya da işbu genel işlem koşullarının diğer kısımlarının geçerliliğini etkilemeyecektir.

Download.

Genel İşlem Koşulları