Sikkerhetsinstruksjoner under bruk.

 • Hvis beholdere fylles med væske eller fylles med flytende mat under tilberedning, må man bare benytte rillehøyder der operatøren enkelt kan se inn i de innsatte beholdere - fare for brannskader! Klistremerke med informasjon er vedlagt apparatet.
 • Åpne alltid ovnsdøren veldig sakte (varme damp) - fare for brannskader!
 • Tilbehør og andre gjenstander i det varme ovnsrommet må kun håndteres med termiske beskyttelsesklær - fare for brannskader!
 • Den utvendige temperaturene på apparatet kan være høyere enn 60 ° C, apparatet må bare berøres på kontrollene - fare for brannskader!
 • Hånddusjen og vannet fra hånddusjen kan være varmt - fare for brannskader!
 • Nedkjølingsmodus - Aktiver kun nedkjølingsfunksjonen hvis ventilasjonsskjermen er låst korrekt - fare for personskade!
 • Berør ikke viftehjulet - fare for personskade!
 • Rengjøring - aggressive kjemiske midler - fare for etseskader! Til rengjøring må du bruke egnede beskyttelsesklær, vernebriller, hansker og ansiktsbeskyttelse.
 • Følg sikkerhetsinstruksjonene i kapitlet "Rengjøring/Efficient CareControl".
 • Oppbevar aldri brennbare eller brannfarlige stoffer i nærheten av apparatet - brannfare!
 • Aktiver parkeringsbremsene til mobile apparater og trillestativ når de ikke skal flyttes. Stativene kan rulle på ujevnt underlag - fare for skade!
 • Ved mobil bruk av trillestativ må du alltid lukke beholderlåsene. Beholdere med væsker må tildekkes for å forhindre søl av varme væsker - fare for brannskader!
 • Transportvognen må være ordentlig festet til enheten ved lasting og lossing av tallerkenstativet og trillestativet - fare for skade.
 • Trillestativ, tallerkenstativ, transportvogn og utstyr montert med hjul kan tippe over et skrått plan eller en terskel under transport - fare for skade!