Všeobecné obchodní podmínky společnosti
RATIONAL Czech Republic s.r.o.

Čl. I. Rozsah platnost

(1) Společnost RATIONAL Czech Republic s.r.o., se sídlem 160 00 Praha 6, Vokovice, Evropská 859/115, IČ 082 84 491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 316 302 (dále jen „Společnost“), vydává pro všechny smluvní vztahy, kde vystupuje jako prodávající zboží ze sortimentu vybavení profesionálních kuchyní varným zařízením vč. přísl. a to výrobků společností ze skupiny Rational (dále jen „zboží“), níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“).

(2) VOP mají přednost před jakýmikoliv smluvními návrhy zákazníka (kupujícího) uvedenými v objednávce zákazníka. Doručením objednávky zákazníka Společnosti pozbývají smluvní pravidla a návrhy smluvních textů zákazníka účinnosti, nebude-li výslovně písemně potvrzeno jinak. Uplatněním objednávky zákazníka u Společnosti souhlasí zákazník s obsahem těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

(3) Tyto VOP budou měněny a doplňovány Společností písemně a obvykle zveřejňovány na internetových stránkách Společnosti.

Čl. II. Nabídka / potvrzení objednávky

(1) Pokud se nejedná výslovně o závaznou obchodní nabídku, která je i jako závazná nabídka výslovně označena, jsou nabídky Společnosti nezávazné a pouze informativní. Dokumenty předávané případně spolu s nabídkou, například katalogy, prospekty, obrázky apod., obsahují pouze přibližné údaje a popisy. Společnost si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k jí zhotoveným výkresům, návrhům, vzorům a dalším podkladům. Tyto podklady nesmějí být poskytovány třetím osobám a na vyžádání musejí být Společnosti neprodleně vráceny.

(2) Smlouvy vznikají písemným potvrzením objednávky zákazníka Společností. Obsah tohoto potvrzení má rozhodující platnost. Změny a vedlejší ujednání musejí být učiněny vždy písemně, jinak se k nim nepřihlíží.

(3) Technické změny zboží jsou vyhrazeny.

Čl. III. Dodání zboží a přechod nebezpečí škody na zboží

(1) Sjednaný termín dodání je závazný pouze tehdy, potvrdí-li jej Společnost písemně. Závazný termín dodání lze stanovit pouze za předpokladu, že zákazník sdělil správné a úplné technické požadavky včetně veškerých rozměrů atd. Pokud tomu tak není nebo pokud je dodatečně dohodnuto odlišné provedení zakázky, neručí Společnost za prodlení, které z toho plyne. Termín dodání musí být přiměřeně upraven.

(2) Závazný termín dodání se považuje za splněný, je-li zásilka v tomto termínu odeslána zákazníkovi, resp. na uvedenou dodací adresu. Předpokladem pro dodržení termínu dodání je vždy včasné splnění smluvních povinností zákazníka včetně včasného uhrazení případných sjednaných záloh. Neuhradí-li zákazník zálohu řádně a včas, není Společnost povinna zahájit své plnění; současně vzniká Společnosti právo od uzavřené smlouvy odstoupit.

(3) Termín dodání se vždy přiměřeně upraví v případě opatření v rámci pracovních nepokojů, zejména stávek a výluk, a v případě výskytu jiných neočekávaných překážek, které nemůže Společnost ovlivnit, pokud takové překážky mají prokazatelně výrazný vliv na výrobu, odeslání nebo doručení zboží. To platí i v případě, že se takové okolnosti vyskytnou u dodavatelů Společnosti.

(4) Zpozdí-li se dodání zboží vinou Společnosti, může zákazník odstoupit od smlouvy pouze po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty v délce nejméně čtyř týdnů, když předem na možnost odstoupení zákazník Společnost výslovně písemně upozornil.

(5) Dílčí dodávky zboží jsou přípustné a budou fakturovány při jejich uskutečnění.

(6) Riziko přechází v každém případě na zákazníka v okamžiku, kdy je zboží předáno prvnímu dopravci nebo při přímém osobním odběru předáno přímo zákazníkovi v provozovně Společnosti.

(7) Montáž ani uvedení do provozu Společnost neprovádí. K montáž a uvedení do provozu dochází jen a pouze na základě zvláštního výslovného písemného ujednání mezi Společností a zákazníkem.

Čl. IV. Výhrada vlastnického práva

(1) Dodávané zboží zůstává majetkem Společnosti až do úplného uhrazení všech pohledávek vzniklých v rámci obchodního vztahu zákazníkem. Společnost má právo zapsat si výhradu vlastnictví dodaného zboží do příslušného rejstříku v sídle zákazníka, resp. podobného rejstříku v zahraničí. Zákazník je povinen poskytnout při všech nezbytných krocích takového zápisu potřebnou součinnost. Další prodej zboží s výhradou vlastnictví třetím osobám je možný pouze s předchozím výslovným souhlasem Společnosti. V případě dalšího prodeje zákazník postupuje Společnosti své pohledávky za kupujícím a zavazuje se poskytnout všechny potřebné údaje a všechnu potřebou součinnost k získání těchto pohledávek.

(2) Zákazník má právo v rámci své řádné obchodní činnosti zpracovávat nebo spojovat zboží, které je majetkem Společnosti. Pro zajištění výhrady vlastnického práva na Společnost zákazník tímto převádí spoluvlastnictví předmětů, které vznikly zmíněným zpracováním nebo spojením, na Společnost.

(3) Zákazník nesmí zboží s výhradou vlastnictví zastavit ani použít jako jistinu. Získají-li ke zboží s výhradou vlastnictví přístup třetí osoby, musí zákazník neprodleně informovat Společnost. Zákazník je povinen zacházet se zbožím s výhradou vlastnictví s náležitou péčí, pojistit je proti krádeži, poškození, zničení a náhodnému zániku (zejména vlivem požáru či vody) a na požádání toto pojištění Společnosti prokázat.

(4) Jestliže hodnota všech zajišťovacích práv Společnosti překročí výši všech zajištěných nároků nejméně o 20 %, odpovídající část zajišťovacích práv Společnost zruší. V ostatních případech je Společnost oprávněna veškerá její práva vyplývající z výhrady vlastnictví včetně nároků na postoupené pohledávky uplatnit, jakmile se zákazník dostane do prodlení s platbou.

Čl. V. Ceny a platba

(1) Ceny zboží platí pro dodávky včetně dopravy (CIP) s připočtením aktuálně platné zákonné daně z přidané hodnoty nebo jiných aktuálních obecně závaznými předpisy stanovených plateb.

(2) U objednávek, jejichž realizace trvá déle než tři měsíce, si Společnost vyhrazuje právo na úpravu potvrzených cen.

(3) Změny písemně potvrzené a provedené na přání zákazníka po potvrzení zakázky ze Společnosti budou účtovány zvlášť.

(4) Okamžitou úhradu sjednané kupní ceny předem si Společnost vyhrazuje pro prvozakázky nových zákazníků, jakož i pro případ, že zákazník nemá dostatečnou bonitu, i když se o této skutečnosti Společnost dozví dodatečně. Jestliže takovou pohledávku zákazník neuhradí okamžitě, je Společnost oprávněna odstoupit od kupní smlouvy bez náhrady škody.

(5) Platba musí být uhrazena pouze Společnosti v hotovosti nebo složena na její bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře). Platební poukázky, šeky a zejména směnky Společnost přijímá pouze na základě zvláštní dohody a pouze s výhradou připsání na účet, nikoli jako finální úhradu. Inkasní náklady, náklady na směnky a diskontní výlohy hradí zákazník. Další vyjednávání a prolongace se nepovažují za plnění. Na platební povinnost zákazníka nemají vliv žádosti o snížení ceny, prodlení týkající se jiných částí kupní smlouvy ani protipohledávky. Jakákoli zadržovací práva a práva na započtení pohledávek proti nároku Společnosti na úhradu jsou vyloučena. Zastavení pohledávek zákazníka za Společností je zakázáno.

(6) V případě neplnění ze strany zákazníka je Společnost oprávněna požadovat paušální náhradu škody ve výši 20 % smluvní ceny bez daně z přidané hodnoty. Uplatnění skutečně vzniklé větší škody tím zůstává nedotčeno.

Čl. VI. Záruka a náhrada škody

(1) Zákazník odpovídá za správnost a úplnost podkladů poskytnutých Společnosti pro účely realizace objednávky/zakázky, sdělených rozměrů a dalších údajů. Chybami na straně zákazníka v této souvislosti nelze odůvodnit závadnost plnění Společnosti a zákazník je povinen hradit sjednanou kupní cenu.

(2) Zřejmé vady dodávky a/nebo služby Společnosti je nutné písemně reklamovat a specifikovat neprodleně po poskytnutí plnění (zejména uvedením v dodacím listu), vady, které nejsou zřejmé, neprodleně po jejich zjištění. Ústně a/nebo později uplatněné reklamace vylučují nároky ze záruky a nemůže být na ně brán ohled.

(3) O závadu se nejedná v případě zanedbatelné odchylky od sjednaných vlastností, v případě zanedbatelného ovlivnění použitelnosti, v případě běžného opotřebení nebo v případě škod, které vznikly po převodu rizik vlivem nesprávného či nedbalého zacházení, nadměrného namáhání, použití nevhodných provozních prostředků, nekvalitních konstrukčních prací, nevhodného instalačního základu nebo působením zvláštních vnějších vlivů, s nimiž ve smlouvě nebylo počítáno, jakož i v případě nereprodukovatelných softwarových chyb. Nároky z vad nevznikají ani v případě následků neodborně provedených změn či oprav ze strany zákazníka či třetí osoby.

(4) Oprávněné reklamace vad plnění budou vyřešeny Společností dle jejího rozhodnutí bezplatnou opravou nebo výměnou. Prokázání vady je povinností zákazníka. V případě, že je dodatečné plnění spojeno s neúměrnými náklady, je Společnost oprávněna je odmítnout. Nepodaří-li se splnit záruční povinnosti v rámci zákazníkem přiměřeně stanovené dodatečné lhůty, může zákazník – aniž by tím byly dotčeny jeho případné nároky na náhradu škody, avšak nejvýše do 20% ceny vadného zboží bez daně z přidané hodnoty – požadovat přiměřené snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy.

(5) Nároky zákazníka na náhradu škody vzniklé na jakémkoli právním základě, zejména kvůli porušení povinností plynoucích ze závazkového vztahu a z nedovoleného jednání, jsou vyloučeny. To neplatí v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, Společností převzaté záruky, škod vzniklých zaviněným porušením podstatných smluvních povinností nebo v jiných případech ručení vyžadovaného zákonem. Odpovědnost za porušení podstatných smluvních povinností se však omezuje na náhradu provozně typických předvídatelných škod, nedošlo-li k úmyslnému jednání nebo hrubé nedbalosti.

(6) Nároky z věcných vad se považují za promlčené po uplynutí dvanácti měsíců. To však neplatí v případě, že je zákonem předepsána delší lhůta (stavby a věci pro stavby, vady staveb). U použitých předmětů se nároky z věcných vad považují za promlčené již po uplynutí šesti měsíců, pokud to zákony umožňují.

(7) Další či jiné nároky zákazníka na záruku či náhradu škod uplatňované vůči Společnosti nebo jejím zmocněncům ve spojitosti s věcnými vadami jsou vyloučeny. Odpovědnost za nepřímé a následné škody je výslovně vyloučena, pokud to zákony umožňují.

Čl. VII. Nevyužité zboží

(1) Pokud zákazník rozhodne, že zboží již dále nechce používat a nehodlá jej dále prodat jako zboží použité (dále též „nevyužité zboží“), oznámí tuto skutečnost Společnosti. V oznámení uvede, o jaké konkrétní nevyužité zboží se jedná a kde se nachází. Společnost sama nebo prostřednictvím svého smluvního partnera zajistí odvoz nevyužitého zboží podle místních a časových možností stran za účelem ekologické recyklace. Odvoz nevyužitého zboží je pro zákazníka zdarma. Zákazník není oprávněn za Společností odvážené nevyužité zboží požadovat po Společnosti žádnou úplatu. Odhazovat nevyužité zboží do kontejnerů na použité zboží na sběrných dvorech nebo kdekoliv jinde se výslovně zakazuje. Zákazník se zavazuje nenakládat s nevyužitým zbožím jiným způsobem než shora uvedeným, jinak nese odpovědnost za porušení tohoto závazku.

(2) V případě dalšího prodeje použitého zboží třetím osobám, je zákazník povinen písemně takovou třetí osobu informovat o závazku Společnosti vůči nevyužitému zboží, tj. o jeho odvozu podle pravidel uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a poučit tuto třetí osobu o způsobech dalšího nakládání s nevyužitým zbožím. Takto postupuje i třetí a další osoba. Odvoz nevyužitého zboží pak Společnost zajišťuje u takové třetí nebo další osoby.

(3) Je ve výlučné péči Společnosti, zdali nevyužité zboží následně označí jako odpadní elektrozařízení se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Čl. VIII. Doložka “Zákaz zpětného vývozu do Ruska”

(1) Zákazník nesmí prodávat, vyvážet nebo zpětně vyvážet, přímo nebo nepřímo, do Ruské federace nebo pro použití v Ruské federaci, zboží dodané společností RATIONAL, které spadá do působnosti článku 12g nařízení Rady (EU) č. 833/2014. Toto omezení platí rovněž pro Bělorusko.

(2) Zákazník se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby zajistil, že účel odstavce (1) není dále mařen žádnými třetími stranami, které následují dále v obchodním řetězci, včetně případných přeprodejců.

(3) Zákazník zřídí a udržuje náležitý monitorovací mechanismus za účelem odhalování jednání třetích stran, které následují dále v obchodním řetězci, včetně případných přeprodejců, které by mohlo zmařit účel odstavce (1).

(4) Jakékoli zaviněné porušení odstavců (1), (2) nebo (3) opravňuje společnost RATIONAL k tomu, aby hledala vhodné prostředky nápravy, mimo jiné včetně:
(i) ukončení obchodního vztahu mezi RATIONAL a zákazníkem; a
(ii) pokuty ve výši ekvivalentu 25 000 EUR nebo 5 % ročního objemu prodejů zákazníka se společností RATIONAL, dle toho, která hodnota je vyšší.

(5) Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost RATIONAL o veškerých problémech při uplatňování odstavců (1), (2) nebo (3), což zahrnuje veškeré související činnosti třetích stran, které by mohly zmařit účel odstavce (1). Zákazník poskytne společnosti RATIONAL informace týkající se dodržování povinností podle odstavce (1), (2) a (3) do dvou týdnů od prosté žádosti o tyto informace.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tyto VOP a jednotlivé smlouvy a smluvní vztahy z nich vzniklé se řídí českým právním řádem a to zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2) Adresou pro doručování jsou adresy smluvních stran uvedené v objednávce nebo zjištěné z veřejně přístupných evidencí nebo prokazatelně písemně sdělené druhé smluvní straně. Je povinností stran sdělit druhé smluvní straně změnu adresy; jinak dotčená strana nese důsledky nesplnění této povinnosti. Listovní zásilky se doručují prostřednictvím držitele poštovní licence a zásilka se má za doručenou dnem převzetí adresátem. V případě, že adresát zásilku nepřevezme, odmítne převzít, má se zato, že zásilka byla doručena 10. (desátým) dnem ode dne odeslání a to i v případě, že se adresát o doručování zásilky ani nedozvěděl.

(3) Strany se dohodly, že poškozená strana má nárok na náhradu škody i v případě, že byla sjednána smluvní pokuta a tyto dva nároky stojí vedle sebe. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost k náhradě škody. Zákazní na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

(4) Prodlení. Není-li shora stanoveno jinak, strany sjednaly úrok z prodlení pro případ prodlení s peněžitým závazkem ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

(5) Místní příslušnost. V případě, že spor bude nebo musí být předložen obecnému soudu, strany sjednávají místní příslušnost u obecného soudu Společnosti.

(6) Ukáže-li se některé ustanovení smluvního vztahu mezi stranami neplatné nebo neúčinné nebo nevykonatelné, strany se dohodly, že tímto neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením není dotčena platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo smlouvy jako celku či těchto VOP. Současně strany vstoupí v jednání, aby takové neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nahradili ustanovením platným, účinným nebo vykonatelným, které svým obsahem nejbližší původnímu záměru stran.

(7) Učiněním objednávky zákazníkem se má zato, že zákazník tyto VOP přečetl, s jejím obsahem souhlasí, a následné objednávky činí na základě své svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 01.05.2024

+ + + RATIONAL Czech Republic s.r.o. + + +