Pokyny k používání.

  • Je nutné dodržovat předpisy dané země a místní normy, které se týkají instalace a provozu průmyslových kuchyňských zařízení.
  • Nesprávná montáž, oprava, údržba, čištění nebo úpravy přístroje mohou vést k materiálním škodám, zranění nebo smrti osob.
  • Než uvedete přístroj do provozu, pečlivě si přečtěte návod k obsluze.
  • Tento přístroj je určen pouze k vaření pokrmů v průmyslových kuchyních. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné.
  • Je zakázáno používat suroviny s obsahem látek, které se snadno vznítí (např. potraviny s obsahem alkoholu). Látky s nízkým bodem vzplanutí se mohou samovolně vznítit – hrozí nebezpečí požáru a vznícení!
  • Čisticí a odvápňovací prostředky a s tím související příslušenství smíte používat pouze k účelu, který je popsán v této příručce. Používání přístroje k jakémukoli jinému účelu je v rozporu s určeným účelem použití a je nebezpečné.
  • Při poškození skleněné výplně nechte neprodleně vyměnit celou výplň.