Prohlášení o záruce výrobce RATIONAL.

I. Vztah ke kupní smlouvě a národnímu právu

1. Tyto záruční podmínky RATIONAL AG (RATIONAL) platí, pokud nejsou v rozporu s příslušnými vnitrostátními zákony týkajícími se záručních podmínek.

2. Záruka výrobce RATIONAL nemá vliv na práva kupujícího produktu RATIONAL (zákazníka) vůči prodávajícímu v důsledku kupní smlouvy uzavřené mezi oběma smluvními stranami.

II. registrace spotřebičů v ConnectedCooking

Společnost RATIONAL doporučuje zákazníkům, aby se co nejdříve po instalaci přihlásili na connectedcooking.com a zaregistrovali své spotřebiče v aplikaci ConnectedCooking. Registrace je bezplatná a zajišťuje bezproblémové vyřizování případných záručních reklamací, jakož i přístup ke správě spotřebičů a dalším službám.

III. Předpoklady záruky

1. Předpokladem zákaznické smlouvy je, že zákazník poskytne společnosti RATIONAL přístup k údajům o zařízení spolu se svolením k použití těchto údajů. Příslušné údaje zde zahrnují
a) tzv. HACCP data, bezpečnostní protokol zaznamenaný během procesu vaření
b) servisní data, informace o komponentách a určitá data týkající se použití
c) data protokolu obsahující záznamy provozního režimu, včetně chování při provozu. Údaje o zařízení neobsahují žádné osobní informace o zákazníkovi.

2. Zákazník neodvolatelně uděluje společnosti RATIONAL úplné a bezplatné právo na použití údajů o přístroji, které společnost RATIONAL získává ze zařízení uživatele, zejména pro účely údržby a vývoje produktu.

3. Zákazník je oprávněn odvolat (zrušit) přístup společnosti RATIONAL k datům zařízení. V takovém případě je záruka výrobce neplatná a nároky zákazníka ve vztahu k případným vadám zařízení jsou pak omezeny na smluvní a zákonné nároky ze záruky, které má zákazník vůči prodávajícímu. Toto zrušení nemá vliv na právo společnosti RATIONAL používat data, která již byla dříve předána.

IV. Výkon záruky

1. V souladu s podmínkami tohoto prohlášení o záruce poskytuje společnost RATIONAL zákazníkům produktu RATIONAL:
a) záruku v trvání dvou (2) let na nová zařízení a nové příslušenství
b) záruku v trvání dvanácti (12) měsíců na použitá zařízení společnosti RATIONAL zakoupené ze skladové zásoby výstavních modelů, výcvikových zařízeních nebo z podobných zdrojů (pokud není písemně výslovně dohodnuto jinak) od data instalace zařízení v prostorách zákazníka. Doklad o datu instalace a typu zařízení poskytne zákazník formou písemného potvrzení nebo instalační faktury od prodejce nebo obchodního partnera.

2. V případě, že se v této záruční době vyskytnou vady, které nejsou vyloučeny ze záručního krytí podle bodu 5, společnost RATIONAL tyto závady na základě vlastního uvážení bezplatně odstraní formou opravy nebo výměny vadných dílů nebo formou výměny celého produktu. Vyměněné díly nebo produkty se stávají majetkem společnosti RATIONAL.

3. Tato záruka je platná ve všech zemích a může být uplatněna na zařízení v zemích, ve kterých autorizovaní partneři společnosti RATIONAL poskytují záruční servis v souladu se záručními podmínkami zde uvedenými.

4. Plnění záručních závazků nevede k prodloužení nebo obnovení záruční doby.

5. Záruční služby, které nejsou uvedeny výše, nebudou poskytovány.

V. Záruční podmínky

1. Vady musí být společnosti RATIONAL písemně oznámeny do 14 dnů od okamžiku, kdy byly rozpoznatelné nebo kdy se o nich zákazník dozví. Tato doba se počítá od data, kdy místní servisní partner společnosti RATIONAL obdrží zprávu o vadě.

2. Záruční služby jsou poskytovány pouze v případě, že je spolu s přístrojem předložena kopie původní faktury nebo pokladního dokladu prodejce.

3. Tato záruka nepřiznává zákazníkovi právo na bezplatnou kontrolu nebo údržbu zařízení. Záruka se také nevztahuje na opotřebení zařízení, ani na vady spotřebního materiálu a dílů podléhajících opotřebení, které je třeba přičíst běžnému používání nebo opotřebení. Spotřební materiál a části podléhající opotřebení zahrnují zejména žárovky a těsnění stejně jako všechny potažené části pouzdra. Poškození skla je také vyloučeno ze záruky, stejně jako vady způsobené zavápněním zařízení.

4. Tato záruka se také nevztahuje na škody na výrobku vzniklé v důsledku následujících příčin:
a) nevhodné nebo nesprávné použití výrobku, jeho použití k jiným účelům než k určenému účelu nebo nedodržení návodu k obsluze a údržbě společnosti RATIONAL; zejména pak nedostatečné čištění a/nebo údržba
b) nesprávná instalace nebo použití zařízení způsobem, který neodpovídá technickým nebo bezpečnostním požadavkům platným v zemi, kde se zařízení používá
c) pokusy o opravu, které jsou neprofesionální, nevyhovují pokynům nebo jsou prováděny neoprávněnými a nepovolanými třetími stranami
d) zásah třetí strany nebo vyšší moci (jako je poškození požárem nebo vodou)
e) použití jiných čisticích a udržovacích prostředků než těch, které doporučuje společnost RATIONAL.

5. Záruka se považuje za neplatnou, pokud jsou instalovány náhradní díly nebo jiné díly, které nejsou originálními díly společnosti RATIONAL, nebo je zařízení opraveno nebo otevřeno neautorizovaným prodejcem, neautorizovaným poskytovatelem služeb nebo samotnými zákazníky, bez ohledu na to, zda jsou opravy prováděny profesionálně a podle pokynů, a bez ohledu na to, zda jsou závady výsledkem těchto oprav.

6. Záruka se nevztahuje na případy, kdy se nedodržuje kontrolní seznam pro instalaci a instalační příručka společnosti RATIONAL, nebo pokud nejsou dodržovány doporučené cykly údržby a kontroly. Totéž platí pro vady, které lze přičíst prostředí použití, například při použití znečištěné, agresivní vody, nekvalitního plynu nebo elektřiny s nesprávným jmenovitým proudem nebo napětím. Veškeré škody způsobené přepětím jsou ze záruky vyloučeny.

7. Pokud společnost RATIONAL při kontrole zařízení zjistí, že daná vada neopravňuje zákazníka k reklamaci, náklady na kontrolu ze strany společnosti RATIONAL nese zákazník.

8. Společnost RATIONAL nepřebírá žádnou odpovědnost za náklady nebo rizika spojené s přepravou.

VI. Nepřenositelnost

Záruka je poskytována výhradně původnímu zákazníkovi prodejce, který výrobky od společnosti RATIONAL zakoupil, a je nepřenosná. Verze: Sobota, 31. ledna 2015

VII. Omezení odpovědnosti

V souladu s výše uvedenými ustanoveními ručí společnost RATIONAL pouze za opravu nebo výměnu výrobků.

Odpovědnost společnosti RATIONAL je vyloučena, pokud tak není výslovně uvedeno v této části.

Společnost RATIONAL přebírá plnou odpovědnost v případech hrubé nedbalosti nebo úmyslu, škod na zdraví, končetinách nebo životě, podvodného utajení vady, převzetí záruky za jakost a v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.

V případech běžné nedbalosti přebírá společnost RATIONAL odpovědnost pouze za porušení hmotného smluvního závazku a pouze do výše škody typické pro smlouvu (kupní ceny dotčeného výrobku), kterou lze předpokládat v době uzavření smlouvy. Významnými smluvními závazky jsou povinnosti, jejichž splnění umožňuje dosažení cíle sledovaného uzavřením smlouvy a na jehož plnění může být zákazník pravidelně závislý.

Výše uvedené omezení odpovědnosti se obdobně vztahuje na osobní odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a zprostředkovatelů.

Nároky na náhradu škody, kromě nároků na náhradu škody z protiprávního jednání, zanikají do jednoho roku, pokud je zákazníkem podnikatel podle § 14 německého občanského zákoníku (BGB).

VIII. Soudní příslušnost, místo plnění

Výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny právní spory vyplývající z tohoto prohlášení o záruce se zákazníky, kteří jsou právnickými osobami nebo zvláštními fondy podle veřejného práva, a místem plnění všech závazků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu je Landsberg am Lech. To platí i pro zákazníky, kteří nespadají do obecné soudní příslušnosti v rámci Spolkové republiky Německo.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Zákony Spolkové republiky Německo se vztahují na všechny právní vztahy se zákazníkem, s vyloučením ustanovení kolizních norem. Uplatňování Úmluvy OSN o prodeji (CISG) je vyloučeno.

2. V případě, že některá část tohoto prohlášení o záruce bude považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, tato skutečnost nebude mít žádný vliv na platnost zbývajících prohlášení o záruce.