RATIONAL Produsentens garantierklæring

I. Forhold knyttet til kjøpsavtalen og nasjonal lovgivning

1. Disse garantibetingelsene til RATIONAL AG (RATIONAL) gjelder så langt de ikke strider mot relevant nasjonal lovgivning i forhold til garantirettighetene.

2. Gjennom denne produsent-garantien fra RATIONAL blir rettighetene til kjøperen av en RATIONAL-enhet (kunden) ikke berørt overfor selgeren av enheten når det gjelder den juridisk bindende kjøpskontrakten mellom disse.

II. Registrering av apparater i ConnectedCooking:

RATIONAL anbefaler at kundene logger seg på ConnectedCooking (ConnectedCooking.com) og registrerer apparatene på ConnectedCooking umiddelbart etter installasjonen. Registreringen er gratis og sikrer rask behandling av garantikrav, samt tilgang til apparatstyring og andre tjenester.

III. Garantibetingelser

1. Forutsetningen for kunde-garantien er at kunden tillater RATIONAL tilgang til og bruk av enhetsdata. Det dreier seg om følgende data

a. de såkalte HACCP-data, en sikkerhetsprotokoll for tilberedningsprosessene

b. servicedata, komponentinformasjon og innholdet av spesifikke bruksdata.

c. loggdata som inneholder driftsmodus, herunder betjeningsforholdene. Data angående enheten inneholder ikke personlig informasjon om kunden.

2. Kunden gir RATIONAL ugjenkallelig og kostnadsfri bruk av enhetsdata som RATIONAL mottar fra kundens enheter, spesielt med henblikk på produktvedlikehold og produktutvikling.

3. Kunden har lov til å tilbaketrekke RATIONALs videre tilgang til data fra enheten. I dette tilfellet blir garantien ugyldig, og kravene til kunden er begrenset med hensyn til eventuelle utstyrsfeil til de kontraktsmessige og lovbestemte garantikravene overfor selgeren. Retten til bruk av data som allerede er overført av RATIONAL påvirkes ikke av en slik tilbaketrekking.

IV. Garanti

1. 1. RATIONAL gir kunden til et RATIONAL-produkt under betingelsene i denne garantierklæringen

a. for nye enheter og nytt tilbehør en garanti på 2 (to) år

b. for brukt utstyr fra RATIONAL til demonstrasjon, opplæring, eller tilsvarende bruk i en periode på tolv (12) måneder (med mindre annet uttrykkelig er avtalt skriftlig) regnet fra installasjonstidspunktet for enheten hos kunden. Installasjonsdato og enhetstype må støttes av en skriftlig bekreftelse eller installasjons-faktura fra forhandleren eller kundens salgsrepresentant.

2. Dersom det innen de angitte garantiperiodene oppstår defekter som ikke er unntatt etter avsnittV i garantien, løser RATIONAL dette etter eget valg ved gratis reparasjon, utskiftning av defekte deler eller utskifting av produktet. Utskiftede deler eller produkter tilfaller RATIONAL.

3. Denne garantien er gyldig i alle land, og kan gjøres gjeldende for enheter i disse landene der autoriserte RATIONAL-partnere fremlegger en garanti i henhold til de foreliggende garantibetingelsene.

4. Utførelse av garantiservice medfører ikke en forlengelse eller ny start på garantiperioden.

5. Det skal ikke innvilges annet enn de overnevnte garantiytelsene.

V. Garantibestemmelser

1. En defekt skal varsles skriftlig til RATIONAL innen 14 dager etter kunden ble kjent med eller oppdaget denne. Tidspunktet når service-partneren mottok meldingen fra kunden er avgjørende.

2. Garantiservice kan kun påberopes hvis enheten er ledsaget av en kopi av den originale fakturaen eller kvitteringen utstedt av forhandleren.

3. Garantien gir ikke rett til kostnadsfri kontroll eller vedlikehold av enheten. Garantikravene omfatter heller ikke kundens bruk av enheten samt eventuelle defekter på forbruks- eller slitasjedeler som skyldes normal bruk eller normal slitasje. Som forbruks- og slitasjedeler gjelder spesielt lyspærer og pakninger samt alle belagte husdeler. Garantien gjelder heller ikke for glass-skader eller defekter som er oppstått på grunn av forkalkninger på enheten.

4. Garantien omfatter heller ikke andre skader på et produkt som er forårsaket av

a) uriktig eller feil bruk av produktet til annet enn produktets normale formål eller manglende overholdelse av drift- og vedlikeholdanvisningene fra RATIONAL, spesielt manglende renhold og vedlikehold.

b) uriktig installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke er i samsvar med de tekniske eller sikkerhetstekniske forskriftene som gjelder for landet der enheten er i bruk

c) ufaglært eller ikke forskriftmessige reparasjonsforsøk eller arbeider utført av uautoriserte tredjeparter

d) Innflytelse av tredjepart eller force majeure (som brann- eller vannskader)

e) andre rengjøring- og vedlikeholdsmidler enn de som er anbefalt av RATIONAL.

5. Garantiberettigelsen opphører også hvis det blir brukt annet enn originale RATIONAL erstatnings- eller slitasjedeler, eller hvis enheten blir reparert eller åpnet av et uautorisert verksted, en ikke-autorisert service-teknikker eller av kunden selv, uavhengig av om reparasjonen ble utført fagmessig og korrekt og uavhengig av om defekten skyldes dette.

6. Garantien bortfaller hvis RATIONAL sjekkliste for installasjon samt monteringsanvisninger ikke følges, eller anbefalte vedlikehold- og inspeksjons-sykluser ikke overholdes. Det samme gjelder defekter som følge av bruksmiljøet, som bruk av forurensede, aggressivt vann, gass av dårlig kvalitet eller elektrisitet med uegnet styrke eller spenning. Eventuelle skader forårsaket av overspenning er ikke dekket av garantien.

7. Med mindre RATIONAL fastslår ved besiktigelse av enheten at den tilstedeværende mangelen er dekket av garantien skal besiktigelseskostnadene til RATIONAL bæres av kunden.

8. Transportkostnader og transportrisiko dekkes ikke av RATIONAL.

VI. Ikke overførbar

Garantien utstedes av forhandleren som har mottatt produktet fra RATIONAL utelukkende til den opprinnelige kunden, og er ikke overførbar.

VII. Ansvarsbegrensninger

RATIONAL forplikter seg kun til å reparere eller erstatte produkter i henhold til ovennevnte betingelser.

Ansvaret til RATIONAL er utelukket med mindre annet er uttrykkelig regulert i dette avsnittet.

RATIONAL har ubegrenset ansvar i tilfeller av grov uaktsomhet eller forsett, skade på liv, lemmer eller helse, skjul av defekter i bedragersk hensikt, overtakelsen av en innkjøpsgaranti samt i henhold til produktansvarsloven.

I tilfeller av lav uaktsomhet er RATIONAL kun ansvarlig i tilfelle av brudd på en vesentlig avtalefestet forpliktelse, og kun opp til beløpet for påregnelig kontraktstypisk skade ved kontaktens inngåelse (innkjøpsprisen for det aktuelle produktet). Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser hvis oppfyllelse bare gjør det mulig å oppnå formålet med kontraktens inngåelse og hvis oppfyllelse kunden som regel kan stole på.

De ovennevnte ansvarsbegrensningene gjelder i samsvar med ethvert personlig ansvar for ansatte, arbeidstakere, medarbeidere, representanter og agenter.

Bortsett fra krav som følge av skade vil erstatningskravet bli foreldet etter et år, hvis kunden er et selskap i henhold til § 14 i BGB (tysk privatrett).

VIII. Jurisdiksjon, sted

Den eksklusive jurisdiksjon for eventuelle juridiske tvister som oppstår fra denne garantierklæringen med kunder, forhandlere, en juridisk person under offentlig rett eller en offentlig eiendom samt oppfyllelse av alle forpliktelser som følger av avtaleforholdet er Landsberg am Lech. Dette gjelder selv om kunden ikke har noen generell jurisdiksjon i Forbundsrepublikken Tyskland.

IX. Sluttbestemmelser

1. For å vurdere rettsforholdet til kunden gjelder "Recht der Bundesrepublik Deutschland", med unntak av lovbestemmelseskonflikter. Bruk av FN-konvensjonen (CISG) er utelukket.

2. Hvis noen del av denne garantien viser seg å være ugyldig eller umulig å håndheve vil gyldigheten av garantierklæringen forøvrig ikke bli berørt.