Säkerhetsanvisningar beträffande användningen.

 • Utdragsskenor ska användas så att användaren enkelt kan övervaka kantinerna vid tillagning med kantiner som är fyllda med vätska eller med livsmedel som avger vätska – risk för brännskador! Informationsdekaler medföljer apparaten.
 • Öppna alltid ugnsluckan långsamt (het ånga) – risk för brännskador!
 • Håll aldrig i tillbehör och andra föremål i den varma ugnen utan skyddshandskar – risk för brännskador!
 • Temperaturen på apparatens utsida kan bli högre än 60 °C, rör endast vid knapparna – risk för brännskador!
 • Handduschen och vattnet som kommer ut ur handduschen kan vara hett – risk för brännskador!
 • Vid driftsätt "Nedkylning" ska nedkylningsfunktionen enbart aktiveras om ventilationsplåten är spärrad enligt anvisningarna – risk för personskador!
 • Ta inte tag i fläkten – risk för personskador!
 • Rengöring med aggressiva kemiska medel – risk för frätskador! Bär lämpliga skyddskläder, skyddsglasögon, handskar och skyddsmask vid rengöring av apparaten.
 • Beakta säkerhetsföreskrifterna i kapitlet om rengöring/Efficient CareControl.
 • Lägg inga lättantändliga eller brännbara föremål i närheten av apparaten – brandrisk!
 • När mobila ugnar och beskickningsvagnar inte ska förflyttas måste hjulen bromsas. Om golvet är ojämnt kan vagnarna rulla iväg – risk för personskador!
 • När vagnarna förflyttas ska alltid kantinerna vara spärrade. Täck över kantiner med vätskor i så att de heta vätskorna inte kan skvätta ut – risk för brännskador!
 • Transportvagnen måste vara låst enligt anvisningarna när tallriksvagnen och vagnen sätts in och tas ut – risk för personskador.
 • Beskickningsvagnar, tallriksvagnar, transportvagnar liksom apparater monterade på hjul kan välta om de körs i lutning eller över en tröskel – risk för personskador!