Dataskyddsrättslig information.

Efterföljande dataskyddsrättslig information gäller för behandling av personuppgifter som genomförs av Rational Scandinavia AB, org.nr 556555-9050, Kabingatan 11, 212 39 Malmö:

1. Allmän information om behandling

Dina personuppgifter (som namn, postadress (till ditt företag), e-postadress, telefonnummer) samlas in i marknadsföringssyfte eller för att du representerar ett företag som vi har en avtalsrelation med, för att vi ska kunna erbjuda dig information per e-post, post eller telefon/sms. Informationen kan avse produkter och tjänster samt företagsnyheter och branschinformation och ställas till ditt förfogande på följande vis (i tillägg till nedanstående kan även ditt företags postadress användas för att skicka information om erbjudanden gällande produkter och tjänster till dig):

  • E-post: Inbjudningar till evenemang och möten (som matlagningsevenemang, utbildningsmöjligheter, mässor), RATIONAL-nyhetsbrev, undersökningar gällande kundnöjdhet, information om produkter och tjänster (t.ex. tillbehör och rådgivning).
  • Telefon/sms: Undersökningar gällande kundnöjdhet, inbjudningar till evenemang och möten (som matlagningsevenemang, mässor, utbildningsmöjligheter), information om produkter och tjänster (t.ex. tillbehör och rådgivning).

Behandlingen av dina personuppgifter för ovan angivet ändamål grundar sig på vårt berättigade intresse att förbättra, marknadsföra och informera om vår verksamhet.

Dina personuppgifter som används för att kontakta dig kommer att raderas om vi inte använder dem. Detta sker alltid senast två år efter vår senaste kontakt med dig. Vidare kan dina personuppgifter även raderas om du invänder mot vår behandling eller begär radering enligt avsnitt 3 nedan.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter föreskrivs varken rättsligt eller avtalsmässigt.

Automatiserat beslutsförfarande inklusive profilering sker ej.

2. Mottagare av dina uppgifter

Dina personuppgifter tas emot av olika mottagare.

Mer specifikt rör det sig om följande mottagare resp. mottagarkategorier:

  • Mottagare inom RATIONAL-koncernen: RATIONAL AG
  • Externa leverantörer inom ramen för orderbearbetning enligt art. 28 i GDPR: Tjänsteleverantörer för marknadsföring eller försäljning

I länder utanför EU (och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ”EES”) regleras skyddet av personuppgifter på annat sätt än inom EU. För behandling av dina personuppgifter anlitar vi även tjänsteleverantörer som befinner sig i tredje land utanför EU/EES. Det finns för närvarade inget beslut från EU-kommissionen om att dessa tredje länder måste erbjuda en lämplig skyddsnivå.

Vi har därför vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas lika säkert i tredje land som inom EU/EES. Vi följer de standardiserade dataskyddsbestämmelserna tillhandahållna av EU-kommissionen. Dessa klausuler ger lämpligt skydd av dina uppgifter hos leverantörer i tredje land.

Våra leverantörer i USA är dessutom certifierade i enlighet med EU-US privacy shield-avtalet.

För att få insyn i gällande garantier, kontakta datenschutzbeauftragter@rational-online.com.

3. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR),radering (art. 17 GDPR), begränsning av behandling (art. 18 GDPR), dataportabilitet (art. 20 GDPR) och invändning (art. 21 GDPR).

Rättigheter i fall av databehandling för direkt marknadsföring

Om vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du enligt artikel 21.2 i GDPR rätt att när som helst att motsätta dig användningen av dina personuppgifter för detta ändamål. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att använda uppgifterna för detta ändamål.

Information om rätt till invändning vid intresseavvägning

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen. När du utövar din rätt till invändning ber vi dig ange orsakerna till varför du inte vill att vi ska behandla dina uppgifter på beskrivet sätt. Om invändningen är motiverad kontrollerar vi omständigheterna och kommer antingen att avbryta resp. anpassa behandlingen eller framlägga våra tvingande legitima intressen.

Klagomål

Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss (se kontaktuppgifter i avsnitt 4 nedan) så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (se kontaktuppgifter på: https://www.datainspektionen.se/ (art. 57.1 f GDPR).

4. Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på: RATIONAL Scandinavia AB, Kabingatan 11, 212 39 Malmö, Sverige, Tel. 040-680 85 00, info@rational-online.se .