Information om användning.

  • Landsspecifika och lokala normer och föreskrifter, med hänsyn till installation och användning av industriella apparater, ska följas.
  • Felaktigt arbete i samband med installation, service, underhåll eller rengöring samt ändringar i kåporna kan leda till material- och personskador och i värsta fall dödsfall.
  • Läs noga igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i drift.
  • Apparaten får bara användas för tillagning av mat i professionella kök. All annan användning är förbjuden och innebär risker.
  • Livsmedel som innehåller lättantändliga ämnen (t.ex. alkoholhaltiga livsmedel) får inte tillagas. Ämnen med låg flampunkt kan självantända – brand- och explosionsrisk!
  • Rengörings- och avkalkningsmedel samt tillhörande tillbehör får endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. All annan användning är förbjuden och innebär risker.
  • Byt omedelbart ut hela glasskivan om den skulle skadas.