Efterlevnad

Som internationellt verksamt företag med 50-åriga anor åtnjuter RATIONAL gott renommé som affärspartner. Det har vi uppnått genom att hela tiden sträva efter att uppnå vårt yttersta företagsmål att kunna erbjuda våra kunder största möjliga nytta.

Efterlevnad av alla globala lagar och tillämpning av internationellt och nationellt erkända uppförandestandarder och god förvaltningssed är en självklarhet både för oss som företag och för våra medarbetare. Respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor är en viktig del av detta. Genom ett inkluderande, öppet och ärligt uppträdande gentemot alla våra affärspartners och intressenter befäster vi vår självbild som tillförlitlig partner och ökar därmed vår attraktionskraft som samarbetspartner. Dessutom undviker vi rättsliga konflikter och böter.
RATIONALs övergripande mål i fråga om efterlevnad är att säkerställa att våra värderingar upprätthålls genom att alla relevanta lagar och interna regler följs. På så sätt skyddar vi även företaget och dess organ. RATIONAL har därför riktat in sitt system för hantering av efterlevnad på undvikande av alla regelöverträdelser som kan medföra väsentliga nackdelar för företaget och dess medarbetare till följd av straffrättsligt ansvar, civilrättsligt ansvar eller anseendeförlust. Hit hör såväl straffrättsligt relevanta aspekter såsom mutor och korruption som människorättsaspekter såsom barn- och slavarbete.

Modern Slavery Act