Efterlevnad

Som internationellt verksamt företag med en numera femtioårig tradition åtnjuter RATIONAL ett utmärkt rykte som affärspartner. Detta har vi uppnått genom att alltid följa företagets främsta mål att leverera största möjliga nytta till våra kunder överallt.

Efterlevnad av alla gällande lagar samt tillämpning av internationellt och nationellt erkända uppförandestandarder liksom etiskt klanderfritt uppträdande är självklarheter både för oss som företag och för våra medarbetare. Respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor är en viktig del av detta. Genom ett inkluderande, öppet och ärligt uppträdande gentemot alla våra affärspartners och intressenter befäster vi vår ställning som tillförlitlig samarbetspartner och blir på så vis ännu mer attraktiva att samarbeta med. Med en bindande formulering av vår Code of Conduct (uppförandekod) vill vi visa internt och externt vilken självbild och vilka värderingar vi styrs av.

Rapporterings- och klagomålsplattform.

Korrekt och lagenligt uppträdande har högsta prioritet för RATIONAL-gruppen. Integritet och regelefterlevnad utgör grunden för vår självbild och är viktiga delar i vår affärsverksamhet. För att RATIONAL ska kunna uppfylla dessa krav ännu bättre är det viktigt att vi alltid får kännedom om eventuella oegentligheter inom eller utanför RATIONAL-gruppen, så att vi kan rätta till dem. Rapporterings- och klagomålsplattformen som vi har infört erbjuder möjlighet till rapportering av eventuella regelöverträdelser. Detta system är tillgängligt för alla medarbetare, leverantörer, kunder och andra som berörs av vår affärsverksamhet. Rapporteringsplattformen möjliggör en smidig, dataskyddskonform kommunikation mellan visselblåsare och ansvariga personer inom RATIONAL-koncernen – på begäran även helt anonymt.

Alla anmälningar undersöks. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och vi garanterar att ingen uppgiftslämnare utsätts för repressalier. Anklagade personer anses vara oskyldiga tills motsatsen har bevisats. Utredning utförs under strikt sekretess av vår oberoende avdelning för efterlevnad. Mer information om vårt klagomålsförfarande enligt lagen om tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan (LkSG) finns i våra förfaranderegler.