Allmänna villkor.
RATIONAL Scandinavia AB

I. Omfattning

1. Dessa allmänna villkor gäller utan undantag för alla beställningar som görs hos oss, inklusive framtida beställningar, även om kundens beställning innehåller andra bifogade allmänna villkor. Sådana allmänna villkor motsätts uttryckligen, oavsett när vi tar emot dem.

2. Ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor måste ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

II. Offert/orderbekräftelse

1. Våra offerter är icke bindande. Alla dokument som lämnas tillsammans med offerten, såsom kataloger, broschyrer, bilder etc., innehåller endast ungefärliga detaljer och beskrivningar. Vi behåller äganderätten och upphovsrätten till alla ritningar, mönster, prover och andra dokument som produceras av oss. På inget sätt ska tillhandahållandet av sådana dokument tolkas som beviljande av någon form av licens eller rättigheter. Sådana dokument ska inte göras tillgängliga för tredje part och ska omedelbart returneras till oss på begäran.

2. Parternas huvudavtal utgörs av vår skriftliga orderbekräftelse, vars innehåll ska ha företräde framför andra avtalshandlingar, inklusive dessa allmänna villkor. Avtal om reservdelar ska ingås separat. Ändringar och biavtal ska ingås skriftligen.

3. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

III. Leverans och överföring av risk

1. Ett bindande leveransdatum har avtalats endast om vi skriftligen har bekräftat det som sådant. En förutsättning för bindande leveransdatum är att kunden har informerat oss korrekt om de tekniska kraven inklusive alla dimensioner. Om så inte visar sig vara fallet, eller om ett ändrat kontraktsutförande därefter överenskommits, kommer vi inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar som uppstår och leveransdatumet ska justeras på lämpligt sätt.

2. Ett bindande leveransdatum har uppfyllts om leveransen har skickats till kunden eller till angiven leveransadress vid överenskommet datum. En förutsättning för att ett bindande leveransdatum ska hållas är att kundens avtalsenliga förpliktelser har uppfyllts i tid; detta inkluderar att eventuella överenskomna förskottsbetalningar har mottagits i tid. Om kunden ej uppfyllt sina avtalsenliga förpliktelser har vi ingen skyldighet att leverera enligt det bindande leveransdatumet.

3. Leveransdatum för beställningen gäller inte längre i fall av force majeure. Från och med den tidpunkt då hindret omöjliggör fullgörandet av våra avtalsförpliktelser, ska vi befrias från vår skyldighet att uppfylla dem och från alla skyldigheter att betala skadestånd om effekterna av hindret inte kan avhjälpas av oss på ett rimligt acceptabelt sätt. Kunden ska underrättas så snart ett sådant hinder inträffar. Ett nytt leveransdatum ska överenskommas med lämplig hänsyn till hindret.

Force majeure avser inträffandet av en incident eller omständighet som hindrar oss att fullgöra en eller flera av våra avtalsförpliktelser, om och i den mån ett sådant hinder ligger utanför vår rimliga kontroll och det inte rimligen kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående.

Fall av force majeure är i synnerhet följande incidenter: krig, valuta- och handelsrestriktioner, lagliga och olagliga officiella handlingar, behovet av att följa lagar eller myndighetsföreskrifter, epidemier och pandemier, naturkatastrofer eller extrema naturhändelser och allmän industriell oro, såsom bojkotter, strejker och lockouter.

Detta gäller även om sådana omständigheter uppstår hos våra leverantörer. Kunden kan häva avtalet om förseningen varar mer än sex veckor.

4. I händelse av en leveransförsening som vi är ansvariga för, kan kunden häva avtalet först efter att kunden skriftligen informerat om att den ej längre avser att ta emot leveransen. Rätten att häva avtalet inträder först fyra veckor efter att sådan skriftlig underrättelse mottagits av oss, förutsatt att vi under den fyra veckorsperioden fortsatt misslyckats med att leverera enligt avtalet. Skadestånd för leveransförsening kan endast utgå i enlighet med avsnitt VI.6.

5. Delleveranser är tillåtna om de är ekonomiskt rimliga för kunden och ska faktureras när de görs.

6. Även om vi står för kostnaderna för transport och transportförsäkring ska risken övergå till kunden när varorna lämnar våra lokaler (CIP).

7. Arbete med installation och driftsättning ingår inte i vår leverans. Sådant arbete ingår i leveransomfattningen endast om ett separat skriftligt avtal om det har ingåtts.

8. Beställaren har inte rätt att returnera beställda varor som är fria från defekter.

IV. Äganderättsförbehåll

1. De levererade varorna förblir vår egendom till dess kundens alla förpliktelser i affärsförhållandet har reglerats i sin helhet. Återförsäljning till tredje part av varor som omfattas av äganderättsförbehåll kräver vårt samtycke. Vid återförsäljning, som vi samtyckt till, ska kunden överlåta sina fordringar härrörande till de av kunden sålda varorna till oss. Kunden ska även åta sig att förse oss med alla detaljer som krävs för att driva in sådana fordringar. Om de fordringar som kunden överlåter överstiger den ursprungliga fordran som vi har på kunden ska den överstigande delen återbetalas till kunden efter att vi erhållit full betalning för vår ursprungliga fordran. Ingen ränta ska kunna utgå på en sådan återbetalning till kunden.

2. Varor som omfattas av äganderättsförbehåll ska inte tillföras en fastighet eller byggnad på sådant vis att den anses utgöra fastighets- eller byggnadstillbehör. En vara får tillföras en fastighet eller byggnad på sådant sätt om kunden uttryckligen vid ingående av hyresavtal eller försäljningsavtal avseende byggnaden eller fastigheten undantar varor som omfattas av äganderättsförbehåll med innebörden att RATIONALs rättigheter inte påverkas. När en kund avser att ingå ett sådant avtal som påverkar RATIONALs rättigheter ska kunden innan avtalet ingås ge RATIONAL möjligheten att granska och ändra avtalsvillkoret som avser att skydda RATIONALs rättigheter enligt detta kapitel.

3. Kunden ska inte som säkerhet ställa varor som omfattas av äganderättsförbehåll och inte heller överlåta dem som säkerhet. Kunden ska omedelbart meddela oss om varor som omfattas av äganderättsförbehållet beslagtas av tredje part. Kunden är skyldig att behandla de föremål som omfattas av äganderättsförbehåll varsamt, försäkra dem mot stöld, skada, förstörelse och oavsiktlig förlust (särskilt genom eld och vatten) och på begäran uppvisa bevis på detta.

4. Om värdet av alla våra säkerhetsintressen överstiger beloppet av alla säkrade fordringar med minst 20 %, ska vi frigöra motsvarande del av säkerhetsintressena. Vi är vidare berättigade att göra gällande alla våra rättigheter som uppkommer under ovannämnda äganderättsförbehåll, inklusive indrivning av överlåtna fordringar, så snart kunden är i utebliven betalning.

V. Priser och betalning

1. Priset inkluderar standardfrakt och transportförsäkring (CIP). Våra priser är föremål för tillämplig lagstadgad mervärdesskatt.

2. För beställningar utförda under en period överstigande tre månader förbehåller vi oss rätten att justera de bekräftade priserna.

3. Våra fakturor förfaller till betalning omedelbart utan undantag. Eventuell betalningsfrist som beviljas och anges i fakturan ska utgöra en tidsfrist som, om den inte hålls, innebär att kunden är i försummelse.

4. Oavsett tidigare beviljade betalningsvillkor förbehåller vi oss rätten – i händelse av att köparen har otillräcklig kreditvärdighet (t.ex. inrättande av/ansökan om insolvensförfarande eller liknande förfaranden, utebliven betalning, begränsningsminskning eller hävning av vår kreditförsäkringsgivare eller betydande försämring av kreditbetyget utfärdat av ett erkänt kreditinstitut) eller vi i efterhand får kännedom om det – att begära omedelbar förskottsbetalning av det överenskomna försäljningspriset eller adekvata säkerheter. Om ett krav om omedelbar förskottsbetalning inte tillgodoses av köparen omedelbart kan vi frånträda avtalet utan att ådra oss några som helst skyldigheter gentemot kunden.

5. Betalning sker uteslutande till det bankkonto som anges på vår faktura. Omförhandling och förlängningar ska inte på något sätt anses utgöra en reglering av faktura. Köparens betalningsskyldighet ska inte påverkas av krav på prisreducering, dröjsmål som påverkar andra delar av köpeavtalet eller av motkrav. All innehålls- och kvittningsrätt mot vårt betalningsanspråk motsätts.

6. I händelse av betalningsunderlåtenhet från kundens sida har vi rätt att kräva ett schablonmässigt skadestånd på 20 % av det avtalsenliga vederlaget. Vår rätt att kräva högre skadestånd för faktisk uppkomna skador ska inte påverkas av denna klausul.

VI. Garanti och skador

1. Kunden ansvarar för att alla specifikationer, mått och andra detaljer som tillhandahålls oss för utförandet av beställningen är korrekta och fullständiga. Fel i detta avseende från kundens sida ska inte utgöra brister i vårt utförande och/eller prestation enligt avtalet.

2. Uppenbara brister i vår prestation och/eller vårt arbete ska meddelas och specificeras skriftligen utan dröjsmål efter leverans, och icke-uppenbara brister utan dröjsmål så snart de kan upptäckas. Meddelanden som inkommer efter de ovan uppgivna tidpunkterna och/eller muntliga meddelanden som lämnas till oss avseende brister är inte giltiga och kommer inte att beaktas.

3. Skador som uppstått på grund av transporten ska antecknas och specificeras för att sedan reklameras skriftligen omedelbart efter att leverans mottagits. Muntliga och/eller senare upprättade reklamationer angående transportskador är inte giltiga och kommer inte att beaktas.

4. Brister ska inte anses omfatta icke-väsentliga avvikelser från överenskommen kvalitet, oväsentliga försämringar av användbarheten, normalt slitage eller skador som uppstår efter riskövergång till följd av felaktig eller vårdslös hantering, överdriven användning, olämplig driftutrustning, defekt byggnadsarbete, en olämplig installationsplats eller till följd av särskilda yttre faktorer som inte har förutsetts enligt avtalet och vid programvarufel som inte kan replikeras. Om kunden eller tredje part gör ändringar eller reparationer, ska krav på brister uteslutas med avseende på dessa krav eller eventuella konsekvenser av att göra dem.

5. Vi kommer kostnadsfritt att åtgärda berättigade anspråk som görs gällande för brister i vår prestation genom omarbetning eller genom att göra en ersättningsleverans. Vilken av åtgärderna som utförs bestäms av oss. Kunden är ansvarig för att bevisa bristen. Vi kan välja att inte åtgärda brister om kostnaden för att göra det är oproportionerlig.

Om omarbetningen eller ersättningsleveransen inte sker inom en skälig tidsperiod, kan kunden – utan hinder av eventuella skadeståndsanspråk enligt VI.6 – kräva en rimlig nedsättning av vederlaget eller häva avtalet.

6. Skadeståndsanspråk från kunden, oavsett rättslig grund, och särskilt överträdelser av förpliktelser enligt avtalet och till följd av otillåtna handlingar, kan ej göras gällande gentemot oss. Detta ska dock inte gälla vid kontraktsbrott som skett uppsåtligen eller av grov vårdslöshet, skada på liv, kropp eller hälsa, ansvar som åtagits enligt produktansvarslagen (1992:18), garanti utfärdad av oss, skada till följd av brott mot centrala avtalsförpliktelser eller andra fall av lagstadgat ansvar. Ansvaret för brott mot centrala avtalsförpliktelser ska dock begränsas till ersättning av den typiska, förutsebara skadan, såvida inte ansvaret gäller på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet eller på grund av skada på liv, kropp eller hälsa.

Bestämmelserna i detta avsnitt innebär inte någon förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

7. Anspråk på materiella brister kan ej göras gällande efter tolv månader från leverans. Detta gäller inte om lag föreskriver längre tider för fel i den specifika produkten.

Anspråk på materiella brister hos begagnade varor kan ej göras gällande efter sex månader från leverans.

8. De ansvarsbegränsningar som anges i avsnitt VI ska även gälla till förmån för våra juridiska ombud, anställda och agenter.

9. Mer omfattande eller andra garanti- eller skadeståndsanspråk från kunden mot oss och våra agenter på grund av ett materialfel kan ej göras gällande.

VII. Tillverkarens garanti

1. Om RATIONAL ger en garanti för sina produkter är detta en tillverkargaranti för slutanvändaren.

2. Förutom RATIONAL har ingen rätt att utfärda, ändra eller avstå från garantideklarationer för RATIONAL-produkter på uppdrag av RATIONAL.

VIII. Återvinningsskyldighet

1. Efter upphörande av användningen, och på kundens begäran, ska varan samlas in av en professionell avfallshanteringsentreprenör och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Varan får inte kastas eller återvinnas på återvinningsstationer. Kontaktuppgifterna till professionell avfallshantering kan erhållas från din utsedda RATIONAL-servicerepresentant.

2. Kunden ska ställa alla kommersiella användare till vilka den överför de levererade varorna (tredje part) under en avtalsenlig skyldighet att göra sig av med dessa varor på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lag efter att användningen upphört. I händelse av att varorna vidarebefordras till andra ska kunden ålägga tredje part en skyldighet att överföra denna avtalsenliga skyldighet till sina egna kunder.

3. Om kunden underlåter att ålägga en tredje part en skyldighet att ta på sig denna återvinningsskyldighet eller att överföra denna avtalsmässiga skyldighet till sin egen kund, ska den, i förhållande till RATIONAL, på egen bekostnad ta tillbaka de levererade varorna efter avslutad användning och kassera dem på rätt sätt i enlighet med lag. Om en tredje part i ett sådant fall vänder sig till RATIONAL som tillverkare ska RATIONAL ta emot varan. Kunden ska dock i ett sådant fall ta ansvar för professionell avfallshantering och miljövänlig återvinning på egen bekostnad, så snart RATIONAL begär det. Om kunden inte kan göra det ska RATIONAL meddelas om detta inom en vecka från den första begäran.

IX. Samarbete inom produktövervakning

1. Vid en eventuell produktrisk ska spårbarhet av produkter säkerställas, så att innehavare av produkter kan underrättas och åtgärder initieras för att motverka en sådan risk.

2. Om kunden har levererat produkten vidare är kunden skyldig att bistå RATIONAL med att meddela innehavaren vid en eventuell produktrisk.

3. För att uppfylla denna skyldighet måste kunden föra följande uppgifter för alla produkter som har levererats till innehavaren i fråga:

  • Produktens serienummer
  • Innehavare och installationsplats
  • Tekniska modifieringar av produkten (t.ex. en ändring av typen av gas när det gäller gasprodukter)

4. Om det finns en möjlig produktrisk är kunden skyldig att på RATIONALs bekostnad kommunicera information om produktrisken som tillhandahålls av RATIONAL till kunden till respektive innehavare av de produkter som kunden vidarebefordrar.

X. Plats för jurisdiktion, plats för prestation

1. Platsen för prestation enligt avtalet är Sverige. Rättsliga tvister som uppstår från affärsrelationer med kunder som är näringsidkare, offentligrättsliga juridiska personer eller specialfonder enligt offentlig rätt ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

XI. Slutbestämmelser

1. Tolkningen av parternas avtal samt bedömning av alla rättsförhållanden med kunden bedöms i enlighet med svensk rätt. FN:s försäljningskonvention (CISG) är inte tillämplig.

2. Om en del av kontraktet eller av dessa allmänna villkor förklaras ogiltiga eller är ogenomförbara, ska detta inte påverka giltigheten av resten av avtalet eller dessa allmänna villkor.

Download.