Oświadczenie gwarancyjne firmy RATIONAL

I. Stosunek do umowy kupna-sprzedaży oraz przepisów krajowych

1. Niniejsze warunki gwarancji producenta udzielanej przez firmę RATIONAL AG (RATIONAL) obowiązują, o ile nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi gwarancji.

2. Niniejsza gwarancja producenta udzielana przez RATIONAL nie ma wpływu na prawa nabywcy produktu RATIONAL (klienta) wobec sprzedawcy, wynikające z umowy kupna-sprzedaży zawartej przez sprzedawcę i nabywcę.

II. Rejestracja urządzeń w ConnectedCooking:

Firma RATIONAL zaleca klientom, aby zaraz po instalacji zalogowali się na stronie ConnectedCooking (ConnectedCooking.com) i zarejestrowali swoje urządzenia w ConnectedCooking. Rejestracja jest bezpłatna i zapewnia sprawne rozpatrywanie roszczeń dotyczących gwarancji, a także dostęp do zarządzania urządzeniami i innych usług.

III. Wymogi gwarancyjne

1. Wymogiem dla gwarancji udzielanej klientom jest konieczność zapewnienia firmie RATIONAL dostępu i możliwości korzystania z danych urządzenia. Dotyczy to następujących danych:

a. tzw. danych HACCP, czyli protokołu bezpieczeństwa procesu przyrządzania potraw

b. danych serwisowych, zawierających informacje o elementach konstrukcyjnych oraz użytkowaniu urządzenia

c. danych dziennika opisujących tryb działania urządzenia, włącznie ze sposobem jego obsługi. Dane urządzenia nie zawierają żadnych danych osobowych klienta.

2. Klient nieodwołalnie zezwala firmie RATIONAL na nieograniczone i nieodpłatne wykorzystywanie danych urządzeń, przekazanych firmie RATIONAL z urządzeń klienta, zwłaszcza w celu przeprowadzenia konserwacji urządzeń oraz dalszego rozwoju produktów.

3. Klient ma prawo odwołać dalszy dostęp firmy RATIONAL do danych urządzeń. W takim wypadku niniejsze oświadczenie gwarancyjne traci swoją ważność, a w przypadku wad urządzenia roszczenia klienta ograniczają się jedynie do roszczeń gwarancyjnych wobec sprzedawcy określonych w umowie i przepisami ustawowymi. Odwołanie prawa do wykorzystywania danych nie dotyczy danych dostarczonych już firmie RATIONAL.

IV. Świadczenia gwarancyjne

1. W ramach niniejszej gwarancji firma RATIONAL zapewnia użytkownikom produktu RATIONAL:

a. dla nowych urządzeń i nowych akcesoriów gwarancję na 2 (dwa) lata

b. dla urządzeń używanych w postaci urządzeń prezentacyjnych, szkoleniowych itp. gwarancję na 12 (dwanaście) miesięcy (o ile nie poczyniono żadnych innych ustaleń pisemnych). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie instalacji urządzenia u klienta. Klient ma obowiązek pisemnego potwierdzenia daty instalacji oraz typu urządzenia lub przedłożenia faktury za instalację wykonaną przez dystrybutora lub partnera handlowego.

2. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady, które nie są objęte w punkcie V niniejszej gwarancji, firma RATIONAL usuwa je w wybrany przez siebie sposób, poprzez naprawę, wymianę uszkodzonych części lub wymianę produktu. Wymienione części lub produkty przechodzą na własność firmy RATIONAL.

3. Niniejsza gwarancja obowiązuje i może być egzekwowana w przypadku urządzeń znajdujących się w krajach, w których autoryzowani partnerzy firmy RATIONAL realizują świadczenia gwarancyjne zgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

4. Skorzystanie ze świadczeń gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia ani odnowienia okresu gwarancji.

5. Nie udziela się żadnych innych świadczeń gwarancyjnych niż wyżej wymienione.

V. Warunki gwarancji

1. Wada musi zostać zgłoszona firmie RATIONAL pisemnie w ciągu 14 dni od jej rozpoznania lub możliwości jej rozpoznania przez klienta. Znacząca jest data zgłoszenia przez klienta wady w punkcie RATIONAL Service Partner.

2. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest dostarczenie wraz z urządzeniem kopii oryginalnej faktury lub paragonu kasowego wystawionego przez dystrybutora.

3. Gwarancja nie uprawnia do bezpłatnej inspekcji i konserwacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również zużycia urządzenia w wyniku jego użytkowania przez klienta ani uszkodzeń części zużywalnych wynikających ze zwykłego użytkowania urządzenia. Do części zużywalnych zalicza się przede wszystkim żarówki i uszczelnienia jak również wszystkie powlekane części obudowy. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń elementów szklanych oraz uszkodzeń powstałych na skutek osadzania się kamienia w urządzeniu.

4. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych przez

a) błędne użytkowanie urządzenia lub użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji udzielanych przez firmę RATIONAL, szczególnie w przypadku niedostatecznego czyszczenia i pielęgnacji urządzenia

b) nieodpowiednią instalację lub użytkowanie urządzenia w sposób niespełniający wymogów technicznych lub bezpieczeństwa obowiązujących w kraju, w którym urządzenie jest wykorzystywane

c) niefachowe lub nieprzepisowe próby naprawy urządzenia lub prace wykonywane na urządzeniu przez nieautoryzowane podmioty trzecie

d) działanie osób trzecich lub siły wyższej (np. szkody spowodowane pożarem lub powodzią)

e) inne środki czyszczące i pielęgnacyjne niż zalecane przez firmę RATIONAL.

5. Uprawnienia gwarancyjne wygasają w przypadku zastosowania innych niż oryginalne części zamiennych lub zużywalnych bądź też w przypadku naprawy lub otwarcia urządzenia przez nieautoryzowany warsztat, nieautoryzowanego usługodawcę serwisowego lub klienta. Nie ma przy tym znaczenia, czy naprawa została wykonana fachowo i przepisowo ani czy powstałe uszkodzenie jest z nią związane.

6. Gwarancja wygasa również w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania instalacyjnej listy kontrolnej dostarczanej przez firmę RATIONAL oraz instrukcji obsługi, a także jeżeli nie dotrzymane zostaną zalecone terminy konserwacji i przeglądów urządzenia. Dotyczy to również uszkodzeń związanych z użytkowaniem urządzenia, np. używania brudnej, zanieczyszczonej żrącymi substancjami wody, złej jakości gazu lub prądu o nieodpowiednim natężeniu lub napięciu. Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju szkód powstałych w wyniku przepięcia.

7. Jeżeli firma RATIONAL podczas przeglądu urządzenia stwierdzi, że dane uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, koszty inspekcji przeprowadzonej przez firmę RATIONAL ponosi klient.

8. Firma RATIONAL nie ponosi kosztów ani odpowiedzialności za ryzyko związane z transportem.

VI. Niezbywalność

Gwarancja obowiązuje jedynie dla pierwotnego klienta danego dystrybutora, który otrzymał produkty od firmy RATIONAL i nie może być przeniesiona na późniejszego nabywcę.

VII. Ograniczenie odpowiedzialności

Firma RATIONAL zobowiązuje się wyłącznie do naprawy lub wymiany produktów zgodnie z powyższymi warunkami.

Odpowiedzialność firmy RATIONAL jest wykluczona, o ile nie jest to wyraźnie wyszczególnione w niniejszym punkcie.

Firma RATIONAL ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku winy umyślnej lub rażącego zaniedbania, narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia, podstępnego przemilczenia wady, przejęcia gwarancji nabycia oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

W razie zwykłego zaniedbania firma RATIONAL ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku niedotrzymania znaczących obowiązków umownych oraz jedynie w wysokości przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, typowej dla danej umowy szkody (cena zakupu produktu). Znaczące obowiązki to takie, których wypełnienie umożliwia realizację celu zawartej umowy oraz na których wypełnieniu klient może polegać.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje w przypadku ewentualnej osobistej odpowiedzialności pracowników, pracobiorców, zatrudnionych, przedstawicieli oraz osób pomagających w dopełnieniu umowy.

Za wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych wynikających z niedozwolonych działań roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku, o ile klientem jest przedsiębiorca w myśl § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

VIII. Właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania umowy

W przypadku sporu z klientem, będącym handlowcem, podmiotem prawa publicznego lub odrębnym majątkiem publiczno-prawnym, dotyczącego niniejszej gwarancji, jedyną właściwością miejscową oraz miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest Landsberg am Lech (Niemcy). Obowiązuje to również w przypadku, gdy klient nie posiada właściwości miejscowej sądu w Republice Federalnej Niemiec.

IX. Postanowienia końcowe

1. Przy ocenie ogólnego stosunku prawnego z klientem obowiązują przepisy prawne Federalnej Republiki Niemiec, za wyjątkiem prawa kolizyjnego. Wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

2. Utrata ważności lub niewykonalność jednego z punktów niniejszej gwarancji nie narusza skuteczności pozostałych jej punktów.