Zgodność z normami

Będąca aktywną na arenie międzynarodowej firmą z pięćdziesięcioletnią tradycją, RATIONAL cieszy się doskonałą reputacją jako partner biznesowy. Osiągnęliśmy to poprzez ciągłe dążenie do naszego głównego celu biznesowego, jakim jest zapewnienie naszym klientom jak największych korzyści.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, kierowanie się międzynarodowymi standardami postępowania, a także etyczne zachowanie są oczywistością zarówno dla nas jako przedsiębiorstwa, jak i dla naszych pracowników. Istotnym aspektem jest przy tym poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Postępując w sposób uczciwy, otwarty i szczery wobec wszystkich naszych partnerów biznesowych i interesariuszy, pozycjonujemy się jako wiarygodny partner, zwiększając w ten sposób atrakcyjność współpracy. W ramach wiążąco sformułowanego kodeksu postępowania chcemy pokazać wewnątrz i na zewnątrz, jakimi wartościami się kierujemy.

Platforma do raportowania i składania skarg.

Właściwe i zgodne z prawem postępowanie ma dla Grupy RATIONAL najwyższy priorytet. Uczciwość i zgodność mają korzenie w wyznawanych przez nas wartościach i są głównymi elementami naszej działalności biznesowej. Aby firma RATIONAL mogła jeszcze lepiej sprostać tym wymaganiom, istotne jest, abyśmy byli zawsze informowani o potencjalnych nieprawidłowościach w grupie RATIONAL lub poza nią, i mogli je wyeliminować. Wprowadzona przez nas platforma do raportowania i zgłaszania skarg oferuje możliwość przekazywania informacji o ewentualnych naruszeniach. System ten jest dostępny dla wszystkich pracowników, dostawców, klientów i innych osób, których dotyczy nasza działalność. Platforma zgłaszania nieprawidłowości umożliwia bezproblemową i zgodną z przepisami o ochronie danych komunikację między osobami zgłaszającymi nieprawidłowości a odpowiednimi osobami w Grupie RATIONAL – na życzenie również całkowicie anonimowo.

Sprawdzane jest każde zgłoszenie. Wszystkie zgłoszenia są traktowane poufnie, a każdemu informatorowi gwarantujemy, że nie poniesie żadnej szkody osobistej. W przypadku oskarżenia obowiązuje domniemanie niewinności, dopóki podejrzane naruszenie nie zostanie jednoznacznie udokumentowane. Dochodzenia prowadzone są z zachowaniem najwyższej poufności przez naszą niezależną organizację Compliance. Szczegółowe informacje na temat naszej procedury składania skarg zgodnie z ustawą o obowiązku zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) można znaleźć w naszym rozporządzeniu proceduralnym.