Ogólne Warunki Handlowe Spółki.
RATIONAL AG.

I. Zakres obowiązywania

1. Dla wszystkich złożonych u nas zamówień, również w przyszłości, obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne warunki, również w przypadku, gdy zamówienie klienta zawiera odmienne warunki. Wobec takich warunków wyrażamy w sposób wyraźny sprzeciw, niezależnie od tego, kiedy zostaną nam one przekazane.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
3. W relacjach handlowych ze spółkami zależnymi spółki RATIONAL AG obowiązują ogólne warunki handlowe tychże spółek.

II. Wycena/potwierdzenie zamówienia

1. Nasze wyceny mają charakter niewiążący. Wszelkie dokumenty przekazane wraz z wyceną takie jak katalogi, broszury, zdjęcia itd. zawierają jedynie przybliżone dane i opisy. Zastrzegamy sobie prawo własności oraz prawa autorskie do wszelkich sporządzanych przez nas rysunków, projektów, próbek i innych dokumentów. Takie dokumenty nie mogą być udostępniane osobom trzecim i muszą być nam zwrócone bezzwłocznie na nasze żądanie.
2. Do zawarcia umowy dochodzi po pisemnym potwierdzeniu przez nas zamówienia, którego treść jest wiążąca. Umowy dot. części zamiennych są zawierane wraz z przesłaniem towaru. Wszelkie zmiany i ustalenia dodatkowe wymagają formy pisemnej.
3. Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian technicznych.

III. Dostawa i przeniesienie ryzyka

1. Uzgodniony termin dostawy uznaje się za wiążący tylko wtedy, kiedy zostanie on przez nas potwierdzony pisemnie. Terminy dostawy są wiążące pod warunkiem, że klient przekazał nam prawidłowe informacje o wymaganiach technicznych, w tym o wszystkich wymiarach przedmiotu zamówienia. Jeśli okaże się, że przekazane informacje nie są prawidłowe lub jeśli w późniejszym czasie strony uzgodnią inną formę realizacji umowy, nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe opóźnienia, a termin dostawy zostanie odpowiednio dostosowany.
2. Wiążący termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli dostawa zostanie wysłana w tym terminie do klienta lub pod wskazany adres do wysyłki. Dotrzymanie terminu dostawy zakłada terminowe spełnienie obowiązków umownych przez klienta; dotyczy to również terminowej wpłaty na naszą rzecz uzgodnionych zaliczek.
3. Ponadto termin dostawy zostanie odpowiednio dostosowany w przypadku działań związanych ze zbiorowymi sporami pracowniczymi, w szczególności w przypadku strajku i lokautu, oraz wystąpienia innych niedających się przewidzieć utrudnień, na które nie mamy wpływu, jeżeli możliwe jest wykazanie, że utrudnienia te mają znaczący wpływ na wykonanie lub dostarczenie przedmiotu dostawy. Dotyczy to także sytuacji, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców.
4. W przypadku zawinionego przez nas opóźnienia dostawy klient może odstąpić od umowy tylko po wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu wynoszącego przynajmniej cztery tygodnie, zastrzegając sobie jednocześnie wyraźne prawo do nieprzyjęcia dostawy. Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone zgodnie z postanowieniem punktu VI.6.
5. Dostawy częściowe są dopuszczalne i są fakturowane wraz z ich realizacją.
6. Pomimo, że przejmujemy koszty transportu oraz jego ubezpieczenia, ryzyko przechodzi na klienta w momencie, gdy towar opuści teren naszego zakładu.
7. Nie wykonujemy prac związanych z montażem i uruchomieniem; takie prace mogą zostać włączone do zakresu dostawy wyłącznie na podstawie wyraźnego odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej.
8. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu zamówionych artykułów wolnych od wad, jeśli zamawiający jest pełnoprawnym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB).

IV. Zastrzeżenie własności

1. Dostarczone towary pozostają naszą własnością do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających ze stosunku handlowego. Odsprzedaż towaru podlegającego zastrzeżeniu własności osobom trzecim wymaga naszej zgody. W przypadku odsprzedaży klient ceduje niniejszym na nas swoje roszczenia i zobowiązuje się do podania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji tych roszczeń.
2. Jeśli towar jest przetwarzany lub przekształcany przez klienta, to przetwarzanie lub przekształcanie to odbywa się w naszym imieniu, lecz bez powstania jakiegokolwiek zobowiązania po naszej stronie. Jeżeli nasze prawo (współ)własności wygaśnie w wyniku połączenia rzeczy z rzeczami będącymi własnością innych właścicieli, niniejszym strony uzgadniają, że prawo (współ)własności do takiej połączonej rzeczy przechodzi na nas proporcjonalnie do jej wartości (kwoty faktury).
3. Klient nie może zastawić towaru podlegającego zastrzeżeniu własności ani przewłaszczyć go na zabezpieczenie. W przypadku przejęcia towaru podlegającego zastrzeżeniu własności przez osoby trzecie klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie. Klient jest zobowiązany traktować towar podlegający zastrzeżeniu własności z należytą starannością i ubezpieczyć go od kradzieży, uszkodzenia, zniszczenia i przypadkowej utraty (w szczególności od ognia i wody) oraz przedstawić dowód tego ubezpieczenia na nasze żądanie.
4. Jeśli wartość wszystkich naszych praw zabezpieczających przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o przynajmniej 20 %, zwolnimy wówczas odpowiednią kwotę z tytułu tych praw zabezpieczających. Ponadto jesteśmy uprawnieni do dochodzenia wszystkich przysługujących nam praw z tytułu wyżej opisanego zastrzeżenia własności wraz z dochodzeniem scedowanych na nas roszczeń, w momencie, gdy klient popadnie w zwłokę w płatności.

V. Ceny i płatność

1. Nasze ceny są cenami loco fabryka i podlegają ustawowemu podatkowi VAT.
2. W przypadku zamówień, których realizacja przekracza okres trzech miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji uprzednio potwierdzonych cen.
3. Modyfikacje dokonane na życzenie klienta po potwierdzeniu przez nas zamówienia będą fakturowane oddzielnie.
4. Faktury wystawione na rzecz kupujących płatne są w terminie 10 dni od dnia wystawienia faktury z rabatem gotówkowym w wysokości 2%, lub w terminie 30 dni w przypadku towarów lub 10 dni w przypadku usług. Rabaty gotówkowe nie są udzielane w przypadku nowych faktur, jeśli kupujący nie uregulował poprzednich faktur. Faktury wystawione na rzecz zagranicznych kupujących należy opłacić w ciągu 30 dni.
5. Zastrzegamy sobie prawo do żądania natychmiastowej zapłaty z góry uzgodnionej ceny sprzedaży w przypadku klientów składających zamówienie po raz pierwszy, a także w przypadku zamówień składanych przez kupujących nieposiadających wystarczającej zdolności kredytowej, lub jeśli później uzyskamy taką informację. Jeśli kupujący nie ureguluje takiej należności niezwłocznie, wówczas przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
6. Płatności należy dokonać wyłącznie na naszą rzecz lub na podany na naszej fakturze rachunek bankowy. Polecenia zapłaty, czeki, a w szczególności weksle będą przyjmowane wyłącznie na podstawie odrębnych uzgodnień i wyłącznie jako płatność oczekująca na uregulowanie, a nie jako finalne rozliczenie. Wszelkie koszty ściągania należności, weksli czy dyskonta spoczywają na kupującym. Renegocjacje i prolongaty nie stanowią finalnego rozliczenia. Żądanie obniżki, opóźnienie w płatności za pozostałe części umowy sprzedaży, ani roszczenia wzajemne nie mają wpływu na obowiązek kupującego do uregulowania płatności. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania rzeczy ani rozliczenia z naszym roszczeniem o zapłatę.
7. W przypadku niewykonania umowy przez klienta jesteśmy uprawnieni do żądania ryczałtowego odszkodowania w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego. Kupujący będący konsumentami mają prawo do udowodnienia mniejszej szkody. Powyższe nie narusza prawa dochodzenia [odszkodowania] za faktycznie powstałe wyższe szkody.

VI. Gwarancja i odszkodowanie

1. Klient odpowiada za zapewnienie poprawności i kompletności wszelkich specyfikacji, wymiarów i innych informacji przekazanych nam w celu realizacji zamówienia. Błędy w tym zakresie po stronie klienta nie mogą stanowić uzasadnienia dla stwierdzenia wadliwości naszego wykonania.
2. Oczywiste wady w naszym wykonawstwie i/lub pracach należy zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie po wykonaniu umowy i podać ich szczegółowy opis, a wady nieoczywiste – niezwłocznie po ich wykryciu. Ustne i/lub późniejsze zgłoszenia wad nie będą brane pod uwagę.
3. Uszkodzenia w transporcie należy zgłaszać pisemnie bezpośrednio po realizacji dostawy, podając ich szczegółowy opis. Zgłoszenie powinno do nas wpłynąć w ciągu 5 dni roboczych od dnia realizacji dostawy. Ustne i/lub późniejsze zgłoszenia uszkodzeń w transporcie nie będą brane pod uwagę.
4. Wady nie obejmują nieznacznej niezgodności z ustalonymi cechami, nieistotnego zmniejszenia użyteczności, normalnego zużycia lub szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka z powodu: wadliwego lub niedbałego obchodzenia się z przedmiotem dostawy, użytkowania wykraczającego poza jego normalny zakres, zastosowania niewłaściwego sprzętu do eksploatacji przedmiotu dostawy, wadliwych prac konstrukcyjnych, niewłaściwego miejsca instalacji, lub szczególnych czynników zewnętrznych, które nie zostały uregulowane umową, jak również w przypadku nieodtwarzalnych błędów oprogramowania. Jeśli klient lub osoba trzecia dokonuje nieuprawnionych zmian lub napraw, wtedy również nie przysługują roszczenia z tytułu wad w odniesieniu do tych roszczeń lub wszelkich skutków ich dokonania.
5. W przypadku uzasadnionych roszczeń z tytułu wad w naszym wykonawstwie usuniemy taką wadę nieodpłatnie, według naszego uznania albo poprzez naprawę albo wymianę na towar wolny od wad. Klient jest zobowiązany do udowodnienia wady. Mamy prawo odmówić usunięcia wady, jeśli wiąże się to z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami.
Jeżeli naprawa lub wymiana, którą mamy wykonać w ramach gwarancji, nie powiedzie się w dodatkowym terminie rozsądnie wyznaczonym przez klienta, klient może – bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych zgodnie z pkt. 6 – żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia lub odstąpić od umowy.
6. Roszczenia odszkodowawcze klienta, niezależnie od ich podstawy prawnej, w szczególności z powodu naruszenia obowiązków wynikających z umowy oraz działań niedozwolonych, są wykluczone. Nie dotyczy to przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, udzielonej przez nas gwarancji, szkody w wyniku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych lub innych przypadków odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia istotnych obowiązków umownych ogranicza się do dającej się przewidzieć szkody typowej dla umowy. Powyższe nie dotyczy działań umyślnych, rażącego niedbalstwa ani odpowiedzialności z powodu zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.
Niniejsze postanowienia nie przewidują zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść klienta.
7. Roszczenia z tytułu wad fizycznych przedawniają się po dwunastu miesiącach. Nie dotyczy to sytuacji, w których prawo przewiduje dłuższe terminy (roboty i materiały budowlane, wady w robotach budowlanych, regres w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych).
Roszczenia z tytułu wad fizycznych towarów używanych przedawniają się po upływie sześciu miesięcy, chyba że dotyczą sprzedaży towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy.
8. Dalej idące lub inne roszczenia gwarancyjne lub odszkodowawcze klienta wobec nas i naszych przedstawicieli z powodu wady fizycznej są wykluczone.

VII. Gwarancja producenta

1. Jeśli RATIONAL udzieli gwarancji na swoje produkty, to jest to gwarancja producenta wobec użytkownika końcowego.
2. Nikt poza RATIONAL nie jest uprawniony do składania, modyfikowania czy odstępowania od oświadczeń gwarancyjnych dot. produktów RATIONAL w imieniu RATIONAL.

VIII. Likwidacja odpadów

1. Po zakończeniu użytkowania urządzenie zostanie na żądanie klienta odebrane przez specjalistyczną firmę zajmującą się utylizacją i poddane recyclingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Utylizacja w kontenerach na zużyty sprzęt w punktach zbiórki jest wyraźnie zabroniona. Dane kontaktowe specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją odpadów otrzymają Państwo od właściwego dla Państwa pracownika serwisu RATIONAL.
2. Klient winien zobowiązać umownie użytkowników komercyjnych, którym przekazuje dostarczone towary (osoby trzecie), do prawidłowej utylizacji towarów po zakończeniu użytkowania zgodnie z przepisami prawa. W przypadku przekazania towarów osobom trzecim klient winien zobowiązać takie osoby trzecie odpowiednio do przeniesienia niniejszego umownego zobowiązania na swoich klientów.
3. Jeśli klient nie zobowiąże umownie osoby trzeciej do przejęcia obowiązku utylizacji lub do przeniesienia tego umownego zobowiązania na swoich klientów, wówczas, w ramach swojego stosunku z RATIONAL, powinien on dostarczony towar po zakończeniu użytkowania od takiej osoby trzeciej odebrać na własny koszt i dokonać jego odpowiedniej utylizacji zgodnie z przepisami prawa. Jeśli osoba trzecia w takim przypadku zwróci się do RATIONAL jako producenta i zażąda odebrania towaru, wtedy klient na pierwsze wezwanie RATIONAL i na swój koszt przejmie na siebie odpowiedzialność za profesjonalną utylizację i recycling w sposób przyjazny dla środowiska. Jeśli nie ma takiej możliwości, klient powiadomi o tym RATIONAL w ciągu jednego tygodnia po pierwszym wezwaniu. W tym przypadku klient ponosi wszystkie koszty utylizacji poniesione przez RATIONAL.

IX. Właściwość miejscowa sądu, miejsce świadczenia

1. Miejscem właściwym ze względu na właściwość miejscową sądu dla wszystkich sporów prawnych wynikających ze stosunków handlowych z klientami, którzy są przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami celowymi prawa publicznego, oraz miejscem świadczenia dla wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku umownego jest Landsberg am Lech. Dotyczy to również sytuacji, jeżeli ogólna właściwość miejscowa sądu klienta nie znajduje się na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

X. Postanowienia końcowe

1. Do oceny całości stosunków prawnych z klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
2. Jeżeli część umowy lub niniejszych Ogólnych warunków handlowych jest nieskuteczna lub niemożliwa do wykonania, nie narusza to skuteczności umowy lub Ogólnych warunków handlowych w pozostałym zakresie.

Wersja: Styczeń 2015