RATIONALs tillverkargaranti

I. Förhållande till köpeavtal och nationell lag

1. Dessa garantivillkor från RATIONAL AG (RATIONAL) gäller i den mån de inte är i strid med nationell lagstiftning om garantivillkor.

2. Denna tillverkargaranti från RATIONAL påverkar inte de rättigheter som köparen av en RATIONAL-produkt (kunden) har gentemot säljaren enligt det köpeavtal som har slutits mellan parterna.

II. Registrering av apparaterna i ConnectedCooking:

RATIONAL rekommenderar att kunderna loggar in på ConnectedCooking (ConnectedCooking.com) och registrerar sina apparater i ConnectedCooking omedelbart efter installationen. Registreringen är kostnadsfri och säkerställer en smidig behandling av garantianspråk samt tillgång till apparathantering och andra tjänster.

III. Förutsättningar för garantin

1. För att kundgarantin ska gälla krävs att kunden ger RATIONAL tillgång till och rätt att använda data från produkten. Med data avses

a. de så kallade HACCP-data, ett säkerhetsprotokoll för matlagningsprocessen

b. servicedata, som innehåller komponentinformation och vissa användningsdata

c. loggdata, som definierar driftstatus, inklusive användningsförhållanden. Data från produkten omfattar inga personuppgifter om kunden.

2. Kunden ger oåterkalleligen RATIONAL obegränsad och kostnadsfri rätt att använda de data från produkten som RATIONAL samlar in från kundens maskin, i synnerhet till produktunderhåll och produktutveckling.

3. Kunden har emellertid rätt att återkalla sitt beslut och hindra RATIONAL från ytterligare tillgång till produktens data. Det leder dock till att garantin upphör att gälla och kundens rättigheter när det gäller eventuella fel på maskinen begränsas till de avtalsmässiga och lagstadgade garantivillkor som ingår i avtalet med säljaren. Vid en sådan återkallelse berörs inte rätten att använda data som redan har överförts till RATIONAL.

IV. Garantitjänster

1. I enlighet med villkoren i den här garantideklarationen ger RATIONAL kunder med en RATIONAL-produkt

a. 2 (två) års garanti på nya maskiner

b. 12 (tolv) månaders garanti på begagnade maskiner från RATIONALs lager av demo- eller utbildningsmaskiner eller liknande (såvida inte annat har avtalats skriftligen) från och med det datum då maskinen installeras hos kunden. Installationsdatumet och maskinens modell ska styrkas skriftligen eller genom en installationsfaktura från kundens handlare eller försäljningspartner.

2. Om fel skulle uppstå på produkten under garantitiden som inte är undantagna från garantin enligt punkt V. åtgärdas dessa kostnadsfritt av RATIONAL efter eget gottfinnande genom att reparera produkten, byta ut defekta delar eller byta hela produkten. Utbytta delar och produkter övergår i RATIONALs ägo.

3. Garantin gäller i samtliga länder och kan göras giltig för maskiner installerade i samtliga länder i vilka RATIONALs auktoriserade partner erbjuder garantitjänster i enlighet med föreliggande garantivillkor.

4. Utförandet av garantitjänster innebär vare sig en förlängning av eller omstart av garantitiden.

5. Inga andra garantitjänster än ovan nämnda medges.

V. Garantibestämmelser

1. Samtliga fel ska anmälas skriftligen till RATIONAL inom 14 dagar från det att kunden har informerats om eller upptäckt dem. Tidpunkten fastställs då någon av RATIONALs servicepartner underrättas om felet av kunden.

2. Garantitjänsterna kan endast erbjudas om kunden visar upp en kopia av originalfakturan eller kvittot från handlaren.

3. Garantin berättigar inte till kostnadsfri/tt/ kontroll och underhåll av maskinen. Garantin omfattar inte heller slitage på maskinen till följd av att kunden använder den eller fel på förbruknings- och förslitningsdelar till följd av normal användning eller förslitning. Med förbruknings- och förslitningsdelar avses framför allt lampor och packningar och alla belagda delar av höljet. Undantagna är även glasskador samt defekter till följd av kalkavlagringar på maskinen.

4. Undantagna från garantin är dessutom skador på produkten orsakade av

a) ej fackmannamässig eller felaktig användning av produkten i annat syfte än det avsedda eller till följd av att användaren inte följer RATIONALs användnings- eller underhållsanvisningar, i synnerhet bristfällig rengöring och skötsel

b) felaktig installation eller användning av maskinen på ett sätt som är i strid med gällande tekniska eller säkerhetstekniska bestämmelser i det land där maskinen används

c) reparationsförsök som inte är fackmannamässiga eller i enlighet med gällande föreskrifter eller arbeten som utförs av ej auktoriserad, tredje part

d) yttre faktorer eller force majeure (som brand- eller vattenskador)

e) användning av andra rengörings- och diskmedel än dem som RATIONAL har rekommenderat.

5. Garantirätten förbrukas om andra än RATIONALs original reserv- eller förslitningsdelar installeras i maskinen eller om maskinen repareras eller öppnas av en ej auktoriserad serviceverkstad eller reparationsfirma eller av kunden själv, oberoende av om reparationen utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande föreskrifter och oberoende av om felet kan härledas till denna process.

6. Garantin upphör att gälla om kunden inte följer RATIONALs installationschecklista och installationshandboken eller RATIONALs rekommenderade underhålls- och inspektionscykler. Det gäller även fel som beror på användningsmiljön, som till exempel användning av smutsigt eller aggressivt vatten, gas av bristfällig kvalitet eller ström med olämplig styrka eller spänning. Alla former av skador till följd av överspänning är undantagna från garantin.

7. Om RATIONAL i samband med kontroll av maskinen fastställer att det aktuella felet inte uppfyller garantikraven övergår kostnaden för kontrollen från RATIONAL till kunden.

8. RATIONAL står inte för kostnader och risker i samband med transport.

VI. Oöverlåtlighet

Garantin lämnas endast till ursprungliga kunder hos den handlare som har köpt in produkterna från RATIONAL och kan inte överlåtas.

VII. Ansvarsbegränsning

Enligt dessa villkor förbinder sig RATIONAL endast att tillse att produkten är funktionsduglig eller att i annat fall byta ut den.

I övrigt friskriver sig RATIONAL från allt ansvar, såvida annat inte uttryckligen anges under den här punkten.

RATIONAL har oinskränkt ansvar i händelse av grov oaktsamhet eller ont uppsåt, dödsfall, kroppsskada eller hälsoproblem, för medvetet dolda brister, övertagande av beskaffenhetsgarantier samt i den utsträckning lagen om produktansvar så föreskriver.

I händelse av oaktsamhet ansvarar RATIONAL endast för brott mot väsentliga avtalsskyldigheter och ersättningen begränsas till värdet av den avtalstypiska, förutsebara skadan (den aktuella produktens inköpspris). Med väsentliga avtalsskyldigheter avses skyldigheter som endast kan uppfyllas genom att syftet med avtalet uppnås på ett sätt som kunden kan förvänta sig.

Denna ansvarsbegränsning friskriver på motsvarande sätt medarbetare, representanter och visstidsanställda från allt personligt ansvar.

Med undantag för skadeståndsanspråk till följd av otillåten användning kan skadeståndsanspråk ställas inom ett år, förutsatt att kunden är ett företag enligt definitionen i den tyska lagen .S.v. § 14 BGB.

VIII. Jurisdiktion och plats för utförande av tjänster

Enda jurisdiktion för samtliga tvister med kunder, handlare, offentliga åklagare eller andra offentliga juridiska instanser i samband med denna garantideklaration samt domstolsort för alla åtaganden till följd av avtalet är Landsberg am Lech i Tyskland. Detta gäller även om kunden inte tillhör någon allmän jurisdiktion i Tyskland.

IX. Slutbestämmelser

1. Samtliga rättsliga förhållanden med kunden är underställda tysk lag, där detta inte är i strid med annan lagstiftning. Rätten att åberopa FN:s konvention om internationella köp av varor (CISG) utesluts härmed.

2. Om någon del av denna garantideklaration förklaras overksam eller ogiltig ska detta inte påverka giltigheten hos övriga delar av garantideklarationen.